Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oddziaływanie dużej inwestycji na sąsiednie działki

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2021-06-07

Jestem właścicielem gruntu rolnego, który został przekwalifikowany na działkę przemysłową. Od 40 lat na tej działce prowadzę gospodarstwo sadownicze. W bezpośrednim sąsiedztwie mojej działki powstaje inwestycja magazynowo-logistyczna. Bardzo mnie to niepokoi, ponieważ może mieć ona negatywny wpływ na mój sad. Czy będę stroną w postępowaniu u wydanie pozwolenia na budowę? Czy mogę ubiegać się od inwestora o odszkodowanie za szkodliwe oddziaływanie na moje gospodarstwo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oddziaływanie dużej inwestycji na sąsiednie działki

Obszar oddziaływania inwestycji budowlanej

Co do uznania Pana za stronę w procesie architektoniczno-budowlanym, którego celem jest inwestycja na działce sąsiedniej, wszystko zależeć będzie od tego, jak zostanie określony obszar oddziaływania planowanej inwestycji.

Zgodnie z treścią art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Nie w każdym przypadku oznacza to automatycznie, że sąsiednia działka leży w obszarze oddziaływania obiektów, ale zwykle tak jest. Przepis w tym brzmieniu obowiązuje od 2003 r. Nowelizacją ustawy z 27.03.2003 r. dokonano zmiany przepisu. W stanie prawnym obowiązującym przed dniem wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji (tj. do 11.07.2003 r.) w postępowaniu dotyczącym udzielenia pozwolenia na budowę interes prawny miał bowiem każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością objętą wnioskiem o udzielenie pozwolenia. Teraz tak być nie musi.

Obecnie w sprawie o pozwolenie na budowę ma znaczenie wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu, o którym mowa w art 3 pkt 20. Wyznaczenie takiego obszaru powinno nastąpić na potrzeby każdej konkretnej sprawy, przy wzięciu pod uwagę funkcji, formy, konstrukcji projektowanego obiektu i innych jego cech charakterystycznych oraz sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w otoczeniu projektowanej inwestycji budowlanej.

Czy sąsiedztwo uprawnia do bycia stroną postępowania o pozwolenie na budowę?

W orzecznictwie wskazuje się, że właściciel nieruchomości ma prawo uczestniczyć w wydawaniu pozwolenia na budowę nie tylko dla działki sąsiedniej. Może się sprzeciwić zabudowie działki położonej dalej, jeśli wznoszony obiekt miałby szkodliwy wpływ na jego własność (tak wyrok WSA w Warszawie z 12 kwietnia 2007 r., VII SA/Wa 188/2007). Aczkolwiek jeszcze raz muszę tu podkreślić, że nie ma generalnej zasady, która będzie miała zawsze zastosowanie – każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Nie mogę zatem z całym przekonaniem potwierdzić, że będzie Pan stroną postępowania, bo to zależy, jak podmiot prowadzący postępowanie (wójt, burmistrz, prezydent) określił obszar oddziaływania inwestycji. Najczęściej sąsiedzi są stronami w postępowaniu o wydanie pozwolenie na budowę na sąsiedniej działce (z tym tylko, że dotyczy to raczej nieruchomości budowlanych niż na przykład pól rolnych), ale aby mieć stuprocentową pewność, należałoby sprawdzić to w gminie – czy już toczy się postępowanie i czy Pana nieruchomość jest zakwalifikowana jako leżąca w obszarze oddziaływania. Jeżeli jest, to będzie Pan stroną od samego początku postępowania.

Decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę a zasadność odszkodowania

Co do drugiego pytania – niestety nie widzę podstaw prawnych do żądania od inwestora odszkodowania. Skoro uzyska prawomocne pozwolenie na budowę, to będzie działał zgodnie z prawem, a zatem nie popełni żadnego czynu niedozwolonego, który jest podstawą żądania odszkodowania, nie będzie bowiem miał miejsce przypadek bezprawności. Art. 415 Kodeksu cywilnego stanowi, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Działanie na podstawie decyzji administracyjnej, bo taką jest pozwolenie na budowę, nie jest działaniem zawinionym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

porady prawne odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »