Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nałożenie na inwestora obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej

Urząd gminy wydał warunki środowiskowe dla mojej inwestycji polegającej na utworzeniu punktu zbiórki odpadów (złomu, surowców wtórnych). Następnie wystąpiłem o warunki zabudowy na budowę przestawnych boksów oraz utwardzenie terenu – taką zgodę otrzymałem. Wystąpiłem więc do starostwa o pozwolenie na budowę boksów oraz utwardzenie terenu, jednak nadzór budowlany w trakcie postępowania nałożył na mnie obowiązek dokonania uzupełnienia w złożonej dokumentacji, stwierdzając, że utwardzenie nie zostało zapisane w decyzji środowiskowej. Czy słusznie nadzór budowlany żąda ode mnie tego dokumentu? Czy utwardzenie tego terenu wymaga pozwolenia na budowę? Czy decyzja o warunkach zabudowy ma podstawy prawne i jest decydującą, pomimo że wymieniona inwestycja nie została ujęta w decyzji środowiskowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nałożenie na inwestora obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej

Kiedy utwardzenie tereny nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia?

Na wstępie należy wskazać, że kwestie samodzielnego utwardzenia terenu regulują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zwanej dalej „P.b.”). W myśl art. 29 ust. 4 pkt 4 P.b. – nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia wykonywanie robót budowlanych polegających na utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych. Trzeba jednak mieć na względzie, że uregulowanie to odnosi się do samodzielnej inwestycji, jaką jest utwardzenie terenu. Jeżeli owo utwardzenie stanowi część składową większego przedsięwzięcia, wówczas należy potraktować wszystkie przewidziane prace jako całość i w odniesieniu do całego przedsięwzięcia ustalić konieczność pozyskania odpowiednich pozwoleń lub dokonania stosownych zgłoszeń.

Podobne stanowisko odnośnie rozpatrywania poszczególnych składowych inwestycji prezentują sądy administracyjne w swoich rozstrzygnięciach.

„Budynek usługowo-biurowy nie może samodzielnie funkcjonować w sytuacji, gdy nie jest on skomunikowany z drogą publiczną przez system wjazdów i wyjazdów (zjazdów) stanowiących drogę dojazdową do budynku. Wprawdzie pozwolenie na budowę nie obejmuje zagadnień lokalizacji zjazdu na drogę publiczną lub z niej, ale należy mieć na względzie, że P.b. nie narusza postanowień innych aktów prawnych, w tym u.d.p. oraz że wraz z innymi ustawami tworzy komplementarny system prawny. Kwestia zjazdu z drogi publicznej i połączenie inwestycji z drogą publiczną mogą być oceniane w toku postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę w kontekście zdolności projektowanej inwestycji do samodzielnego funkcjonowania.” (wyrok NSA z dnia 28 maja 2020 r., sygn. akt II OSK 2391/19).

Decyzja środowiskowa

Trzeba również mieć na względzie, że: „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ma charakter sui generis »rozstrzygnięcia wstępnego« względem przyszłego zezwolenia na realizację konkretnego przedsięwzięcia i pełni względem niego w istocie funkcję prejudycjalną (art. 56 ust. 9 ustawy prawo ochrony środowiska)” (wyrok NSA z dnia 16 września 2008 r., sygn. akt II OSK 821/08). Zatem decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzję o warunkach zabudowy i decyzję o pozwoleniu na budowę, co oznacza, że w toku tych postępowań weryfikacja, kwestionowanie lub modyfikowanie wcześniej określonych uwarunkowań w zakresie środowiska nie jest możliwe.

Nadto „Wobec treści art. 35 ust. 1 pkt 1 P.b. rolą organu architektoniczno-budowlanego jest ustalenie, czy inwestycja objęta wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Organ architektoniczno-budowlany winien w tym celu dokonać kwalifikacji projektowanej inwestycji w świetle przepisów rozporządzenia w sprawie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.” (wyrok NSA z dnia 22 kwietnia 2021 r., sygn. akt II OSK 2038/18).

Prawo organu do zobowiązania inwestora do przedłożenia dodatkowych decyzji

Dodatkowo zwrócić należy także uwagę na fakt, że: „Organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę może uwarunkować wydanie pozwolenia na budowę od przedłożenia przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadkach, gdy taka inwestycja spełnia cechy przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.” (wyrok WSA w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2021 r., sygn. akt II SA/Ke 210/20).

Zatem, mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie charakterystyka i zakres przedsięwzięcia ustalonego decyzją środowiskową powinien obejmować całą realizowaną inwestycję. Fakt, że samo utwardzenie terenu na terenach budowlanych nie wymaga uzyskania pozwoleń ani dokonywania zgłoszeń, nie oznacza, że jeżeli utwardzenie jest tylko częścią inwestycji, to również nie trzeba uzyskać dla niego odpowiedniego pozwolenia, mimo że całość inwestycji wymaga takiego pozwolenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »