Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Na czym polega ochrona historycznego otoczenia nieruchomości?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-11-09

Od niedawna moja nieruchomość (dom mieszkalny z lat 30-tych XX w.) wraz z jej historycznym otoczeniem jest ujęta w gminnej ewidencji nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, ale podlega ochronie i opiece. Stąd pytania: Jak należy rozumieć „historyczne otoczenie”? Czy chodzi tutaj o utrzymanie istniejącego zagospodarowania działki wokół budynku, nasadzeń, drzew itp.? Czy mogę np. wyciąć rosnące na niej drzewa albo wybudować garaż?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Zgodnie z art. 18 i 19 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się m.in. przy sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, a w szczególności:

1. uwzględnia się ustalenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

2. określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu,

 . ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad zabytkami,

4. uwzględnia się ochronę:

? zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia,

 ? innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,

 ? parków kulturowych,

5. uwzględnia się ustalenia gminnego programu opieki nad zabytkami,

6. w zależności od potrzeb, ustala się strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków.

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do jej zadań własnych (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Realizacji tego zadania służą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy. W myśl tej ustawy, w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się między innymi „wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków”, a opracowywanie projektów (….) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest projektowaniem zagospodarowania przestrzennego, w rozumieniu art. 2 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Przepis ten, określając sposób wykonywania zawodu planisty, stwierdza, że „projektowanie zagospodarowania przestrzeni” (…) powinno odbywać się „zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego, ochrony wartości architektonicznych i krajobrazowych, wymaganiami ochrony środowiska, racjonalności struktur przestrzennych i sieci infrastruktury oraz edukacji w tym zakresie”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Otoczenie budynku – teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych (pkt 15).

Ochrona polega tutaj na zachowaniu historycznej panoramy lub ekspozycji zabytku (obiektu) i odpowiedniego zagospodarowania otoczenia i sąsiedztwa zabytku, tak aby nie usunąć drzew ani krzewów, które mają w tym wypadku historyczne znaczenie, które są związane z historią budynku czy nieruchomości, a jeśli chodzi o nowe inwestycje – jak garaż, to nie jest wykluczone, iż zostanie wydane pozwolenie na takową budowę, o ile plan zagospodarowania nie wyklucza nowych inwestycji na takim terenie. Ważne, aby nie spowodować zdominowania przez nią historycznego otoczenia i samego budynku.

Jeśli chodzi o krzewy czy drzewa – to wycięcie drzew wymaga uzyskania stosownego pozwolenia, krzewów nie – ale jeśli chodzi o wyżej wymienioną ustawę, ochronie podlegają tylko te istotne dla budynku – nazwę to „historyczne drzewa i krzewy”, a nie dzikusy, które tam świeżo wyrosły. To nie rezerwat czy Park Narodowy, aby nie można było tam nic robić.

Elementem ochrony ustawy jest ochrona wartości widokowych budynków objętych ochroną zabytkową. Innymi słowy decyzje co do możliwości zbudowania garażu w tym zakresie muszą uwzględniać m.in. konieczność ochrony zabytków przed zagrożeniami w postaci narażenia zabytku na utratę wartości zabytkowej (np. poprzez zasłonięcie zabytku czy budowę garażu w takim kształcie, formie czy z materiałów, które zburzą walory budynku objętego ochroną.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na częściowo usługowy

Od kilku lat prowadzimy wynajem czterech pokoi w naszym domu. Powierzchnia wynajmowanych pokoi nie przekracza 30% całkowitej powierzchni budynku mieszkalnego....

Uregulowanie stanu prawnego starego domu

Nieruchomość wpisana jest w starej księdze wieczystej na nieżyjących od lat pradziadków. Przez lata spadek przechodził na kolejne osoby, obecnie...

Czy konieczna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego?

Wynająłem lokal przychodni lekarskiej. Najemca, za moim pośrednictwem, zgłosił do urzędu planowany remont niewymagający pozwolenia tylko samego zgłoszenia....

Kto jest zobowiązany do wykonania decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w małej wspólnocie?

Jestem właścicielką lokalu w małej wspólnocie mieszkaniowej. Z uwagi na uszkodzenie konstrukcji więźby dachowej i elementów stropu mój lokal...

Zagospodarowanie działki rolnej, czyli na co zezwala ustawa o ochronie gruntów rolnych?

Do mojej działki, na której wybudowałem dom, przylega działka rolna o wielkości 800 m 2 , której również jestem właścicielem. Do obu...

Wznowienie znaków granicznych albo rozgraniczenie

Działkę budowlaną, której jestem właścicielem, zakupili moi rodzice i ogrodzili ją, zostawiając z każdej strony 1 metr odstępu od granicy....

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Aktualnie dla działki rolnej brak jest MPZP, grunt III kl. b, w poprzednim MPZP do 1.01.2003 r. miał przeznaczenie RM. Mam zaświadczenie z UG...

Budowa parkingu na działce sąsiada

Mam problem z budową parkingu na działce sąsiada. Otóż sąsiad kupił działkę obok mnie i rozpoczął prace nad budową parkingu (na co najmniej 50...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »