Legalizacja przybudówek do hal

Do zbudowanych zgodnie z prawem 2 hal dobudowano w 1998 r. dwie przybudówki o szerokości 3 m, co zbliżyło budynki do 0,5 m od granicy działki. Sąsiadująca działka jest niezabudowana, z drogą służebną – wzdłuż mojej działki, przy granicy, do domów „w głębi”. Czy w formule legalizacji procedura uproszczona – geodezyjna inwentaryzacja i ekspertyza techniczna samowoli – powinna objąć tylko ok. 100 m2 dobudowanych przybudówek czy całą działkę i łączną zabudowę o powierzchni ok. 670 m2?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Legalizacja przybudówek do hal

Przybudówki do hal

Na budowę przybudówki jako inwestor nie uzyskał Pan pozwolenia na budowę, czym naruszył art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego. Dla organu nadzoru budowlanego stanowi to formalną przesłankę do wdrożenia procedur przewidzianych prawem, umożliwiających doprowadzenie zrealizowanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Powołując się na definicje pojęć „budowa” i „przebudowa”, które są zawarte w art. 3 pkt 6 i 7a Prawa budowlanego, wskazać należy, że ustawodawca uznał, że w przypadku przebudowy nie mamy do czynienia z powstaniem nowej substancji budowlanej, a ze zmianą już istniejącej – i to w taki sposób, że nie zmieniają się jej rozmiary.

Nakaz rozbiórki przybudówek

Zgodnie z art. 48 ust. 1 tej ustawy „właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę”.

W myśl ust. 2 art. 48 „jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1:

1) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

a) ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo

b) ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem

– właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych.

Wedle ust. 3 omawianego artykułu, w postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, ustala się wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia, w wyznaczonym terminie:

1) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3; do projektu architektoniczno-budowlanego nie stosuje się przepisu art. 20 ust. 3 pkt 2.

Przepis art. 48 ust. 4 Prawa budowlanego stanowi, że w przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie obowiązków, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepis ust. 1”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Legalizacja samowoli budowlanej

Reasumując – przedmiotem legalizacji będzie tylko samowolnie dokonana dobudowa. Ale sprawdzeniu będzie podlegała całą działka pod kątem takim, czy dobudowa jest zgodna z planem zagospodarowania, przepisami prawa budowlanego, Warunków technicznych, odległości od granicy, warunków p-poż.

Warunki te będą sprawdzane na dzień dokonania legalizacji. W stosunku do dokonanej dobudówki, istniejącego budynku, granic działki i sąsiednich budynków.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »