Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kuchnia w przedpokoju wynajmowanego mieszkania

Autor: Tomasz Krupiński

Właściciel mieszkania w bloku wynajmuje je na pokoje, tj. wynajmuje poszczególne pokoje kilkupokojowego mieszkania różnym osobom. W celu maksymalizacji zysków pomieszczenie będące kiedyś kuchnią zostało urządzone jako zwykły pokój do wynajęcia, a kuchnia została zaaranżowana w przedpokoju. W mieszkaniu nie ma gazu. Właściciel sam nie dokonywał żadnych aranżacji. Mieszkanie tak zaaranżowane zakupił od innego podmiotu. Rozważam hipotetyczną sytuację. W kuchni umieszczonej w przedpokoju wybucha pożar, z nieustalonej przyczyny. Najemcy próbują opuścić mieszkanie, ale droga z niektórych pokojów do wyjścia prowadzi przez palącą się kuchnię zajmującą przedpokój. Wskutek takiego umiejscowienia płonącej kuchni niektórzy najemcy doznają szkody na zdrowiu lub życiu. Czy można przypisać odpowiedzialność cywilną lub karną właścicielowi mieszkania lub wspomnianemu podmiotowi (poprzedniemu właścicielowi), który wprowadził opisaną aranżację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kuchnia w przedpokoju wynajmowanego mieszkania

Odpowiedzialność za szkody w razie pożaru w wynajmowanym mieszkaniu

Analizowałem przedmiotowy stan faktyczny i wskazuję, iż jest od strony prawnej dość skomplikowany. aczkolwiek w praktyce życia powszechnie występuje. Otóż brak norm na poziomie ustawowym, które nakładałyby na właściciela obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Normy takowe jednak wynikają z aktów wykonawczych tj. m.in. z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W paragrafie 4 pkt 2 przedmiotowego rozporządzenia wskazano obowiązki właściciela i zarządcy budynku:

„2. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

1) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej;

2) wyposażają obiekty w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi;

3) umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;

4) oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

a) drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków mieszkalnych oraz pomieszczenia, w których zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi są wymagane co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji”.

Z tych podstawowych obowiązków wynika wprost konieczność wskazania drogi ewakuacyjnej. Ze stanu faktycznego wynika, iż właściciel nie ma takiej możliwości i w razie jakiegokolwiek zdarzenia to on ponosić będzie ewentualną odpowiedzialność za szkody na osobie i mieniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »