Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara za usunięcie drzewa bez zezwolenia

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-03-16

Mam kłopot z usunięciem drzewa w miejscowości pod Warszawą (miejscowość jest wpisana do rejestru zabytków). Konserwator zabytków w urzędzie miasta, który wydaje zezwolenia pozwalające usunąć drzewo, moją prośbę odrzucił. Jaka kara finansowa grozi mi, jeśli zdecyduję się na usunięcie drzewa bez zezwolenia? Sosna posiada 2 pnie o średnicy 180 i 180 cm mierzone na wysokości 130 cm od gruntu. Jestem osobą fizyczną, drzewa nie wycinam, by prowadzić działalność gospodarczą na działce.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

NSA w składzie siedmiu sędziów w uchwale z dnia 19 października 2015 r., sygn. akt II OPS 3/15, przesądził, że wojewódzki konserwator zabytków jest organem właściwym nie tylko do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków tzw. decyzją „indywidualną”, ale również z nieruchomości wchodzących w skład wpisanych do rejestru zabytków historycznych układów urbanistycznych lub ruralistycznych lub historycznych zespołów budowlanych, a więc objętych tzw. decyzją „obszarową” np. z nieruchomości wchodzących w skład historycznych dzielnic miast.

 

Art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie zabytków stanowi, że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, w tym usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości, z wyjątkiem przypadków prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

 

Wycinka bez pozwolenia konserwatorskiego obecnie nie wiąże z wymierzeniem sprawcy kary pieniężnej na zasadach określonych w u.o.p. (jak za wycinkę bez zezwolenia z pozostałych nieruchomości).

 

Ustawa o ochronie zabytków zawiera rozdział o administracyjnych karach pieniężnych, ale zasadniczo żaden z przepisów tego rozdziału nie stanowi podstawy do nałożenia kary za usunięcie drzew lub krzewów bez pozwolenia konserwatorskiego. W grę będzie wchodzić jednak odpowiedzialność karna przewidziana w ustawie o ochronie zabytków. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków wycinka drzew lub krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków odbywa się na podstawie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, które wydawane jest na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Ustawa ta bowiem reguluje kwestie opłat i kar za prowadzenie wycinki wbrew przepisom. Tak więc nadal organu administracji będą mogły nałożyć karę za wycinkę bez zezwolenia.

 

Według nowych przepisów kara administracyjna za usunięcie drzewa i krzewu niezgodnie z przepisami wynosi jednokrotność opłaty za usunięcie drzewa i krzewu. Dotyczy to także przypadku, kiedy takie usunięcie było zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty – dla osoby prywatnej.

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 „administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1– 3, 5 i 6, ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, o której mowa w art. 84 ust. 1, a w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było”.

 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r., poz. 1330), które obowiązuje od 17 lipca br., określono, że stawki są uzależnione od rodzaju drzewa oraz obwodu jego pnia mierzonego na wysokości 130 cm. Stawki podzielono na dwie kategorie, które odnoszą się do drzew o obwodzie pnia do i ponad 100 cm.

 

Wysokość opłaty ma także bezpośredni wpływ na wysokość kar. Nie określę jej wysokości, bowiem zależy to od rozmiarów drzewa. Maksymalnie to 500 zł. Plus ewentualna grzywna – do 5 tys. zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Jaka szerokość drogi wystarczy na dojazd do działki?

Jaka szerokość drogi wystarczy na dojazd do działki?

Mam 13-arową działkę. W jej przedniej części posadowiony jest mój dom. Chciałabym ją podzielić na dwie i sprzedać tę dalszą, w drugiej...

Problem z wodami gruntowymi

Wybudowałem dom z piwnicą zgodnie z zezwoleniem na budowę. Od kilku lat mam problem z wodami gruntowymi, które mnie zalewają. Okazała się, że...

 

Bezprawne nawożenie ziemi na działkę przez sąsiada

Mam problem z bezprawnym nawożeniem ziemi na działkę przez sąsiada. Mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych, od jakiegoś czasu właściciel...

 

Przejęcie drogi przez gminę i dalsze naliczanie podatku

Biuro planowania i rozwoju mojego miasta nakazało mi w liniach rozgraniczających cofnąć ogrodzenie na poszerzenie drogi. Razem z sąsiadami, przy...

 

Prawidłowe odprowadzenie wód opadowych - rynny w granicy

Dziadek z ojcem w 1968 r. uzyskali pozwolenie na budowę płotu z materiałów trwałych na fundamentach. Rok później je wybudowali. W 1978 r....

 

Ośrodek sportowy na działce rolnej w granicach chronionego krajobrazu

Zamierzam kupić działkę i wybudować na niej mały ośrodek sportowy: korty tenisowe, boisko, domek klubowy. Znalazłem odpowiednią działkę rolną...