Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zalegalizować samowolę budowlaną i ile to kosztuje?

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2015-09-23 • Aktualizacja: 2021-07-10

W jaki sposób można zalegalizować samowolę budowlaną z lat osiemdziesiątych i ile to kosztuje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zalegalizować samowolę budowlaną i ile to kosztuje?

Kiedy organ może nakazać rozbiórkę?

Obowiązek legalizacji samowoli budowlanej, jak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wyr. WSA z 28.01.2010 r., VII SA/Wa 1598/09), nie podlega przedawnieniu. Legalizacja samowoli budowlanej przebiega co do zasady na podstawie przepisów, które obowiązywały w chwili wznoszenia budynku lub budowli. Legalizacja samowoli wzniesionych od 11 lipca 2003 r. wiąże się m.in. z obowiązkiem uiszczenia opłaty legalizacyjnej, która może wynieść kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych.

Zgodnie z art. 103 ust. 1 obecnie obowiązującego Prawa budowlanego (Dz.U.2013.1409 – j.t.) do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy (czyli 01.01.1995 r.), stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli przepisy ustawy Prawo budowlane z 1974 r. Jest to o tyle korzystne – co od razu odpowiada na jedno z Pana pytań – że poprzednio obowiązujące przepisy nie przewidywały opłat legalizacyjnych. Na podstawie przytoczonego w pytaniu stanu faktycznego można stwierdzić, że dotyczy to również samowoli, którą zamierza Pan zalegalizować.

Nie zmienia to faktu, że obiekty samowolnie wybudowane przed 1 stycznia 1995 r. nadal podlegają legalizacji na podstawie tej ustawy (innymi słowy: zwolnienie od opłat to jedno, nie zwalnia to jednak z obowiązku przeprowadzenia samej legalizacji). Przy czym, ustawa ta reguluje jedynie procedurę legalizacji (lub rozbiórki). To, czy organ nakaże rozbiórkę (względnie przeróbkę) obiektu, zależy w dużej mierze od zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi. Rozstrzygają przepisy z daty wznoszenia budynku.

Zgodnie z art. 37 Prawa budowlanego z 1974 r., obiekty budowlane lub ich części, będące w budowie lub wybudowane niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie ich budowy, podlegają co do zasady przymusowej rozbiórce albo przejęciu na własność Państwa, jeżeli:

  • znajdują się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym nie jest przeznaczony pod zabudowę albo przeznaczony jest pod innego rodzaju zabudowę, lub
  • powodują bądź w razie wybudowania spowodowałby niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia.

Postępowanie legalizacyjne samowoli budowlanej

Po rozpoczęciu postępowania legalizacyjnego inspektor nadzoru budowlanego (do którego składamy stosowny wniosek o legalizację samowoli) bada zgodność z przepisami oraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nadzór bierze pod uwagę takie same przesłanki, jakie uwzględnia się w postępowaniu, które toczy się na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. Sprawdza więc w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym w dacie dopuszczenia się samowoli, czy można było zrealizować tego typu inwestycje na tym terenie czy nie.

Następnie jeżeli się okaże, że obiekt można zalegalizować, dowie się Pan, jakich musi dopełnić formalności budowlanych (jest to poniekąd uwarunkowane oceną inspektora), by zalegalizować swój obiekt. Dla dopełnienia obrazu przywołam stosowny przepis omawianej ustawy Prawo budowlanej z 1974 roku:

„Art. 42. 1. Inwestor, właściciel lub zarządca może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego, co do którego wydano przewidziany w art. 40 nakaz dokonania zmian lub przeróbek, dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy terenowy organ administracji państwowej.

2. Poza wypadkiem określonym w ust. 1 właściwy terenowy organ administracji państwowej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia, ochrony środowiska albo innymi względami interesu społecznego.

3. Podstawą do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest stwierdzenie zdatności do użytku wykonanego obiektu.”

Gdzie „właściwy terenowy organ administracji państwowej” to właśnie właściwy dla miejsca budowli/budynku inspektor nadzoru budowlanego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

porady prawne odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »