Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zalegalizować samowolę budowlaną i ile to kosztuje?

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2015-09-23

W jaki sposób można zalegalizować samowolę budowlaną z lat osiemdziesiątych i ile to kosztuje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek legalizacji samowoli budowlanej, jak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wyr. WSA z 28.01.2010 r., VII SA/Wa 1598/09), nie podlega przedawnieniu. Legalizacja samowoli budowlanej przebiega co do zasady na podstawie przepisów, które obowiązywały w chwili wznoszenia budynku lub budowli. Legalizacja samowoli wzniesionych od 11 lipca 2003 r. wiąże się m.in. z obowiązkiem uiszczenia opłaty legalizacyjnej, która może wynieść kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych.

Zgodnie z art. 103 ust. 1 obecnie obowiązującego Prawa budowlanego (Dz.U.2013.1409 – j.t.) do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy (czyli 01.01.1995 r.), stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli przepisy ustawy Prawo budowlane z 1974 r. Jest to o tyle korzystne – co od razu odpowiada na jedno z Pana pytań – że poprzednio obowiązujące przepisy nie przewidywały opłat legalizacyjnych. Na podstawie przytoczonego w pytaniu stanu faktycznego można stwierdzić, że dotyczy to również samowoli, którą zamierza Pan zalegalizować.

Nie zmienia to faktu, że obiekty samowolnie wybudowane przed 1 stycznia 1995 r. nadal podlegają legalizacji na podstawie tej ustawy (innymi słowy: zwolnienie od opłat to jedno, nie zwalnia to jednak z obowiązku przeprowadzenia samej legalizacji). Przy czym, ustawa ta reguluje jedynie procedurę legalizacji (lub rozbiórki). To, czy organ nakaże rozbiórkę (względnie przeróbkę) obiektu, zależy w dużej mierze od zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi. Rozstrzygają przepisy z daty wznoszenia budynku.

Zgodnie z art. 37 Prawa budowlanego z 1974 r., obiekty budowlane lub ich części, będące w budowie lub wybudowane niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie ich budowy, podlegają co do zasady przymusowej rozbiórce albo przejęciu na własność Państwa, jeżeli:

  • znajdują się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym nie jest przeznaczony pod zabudowę albo przeznaczony jest pod innego rodzaju zabudowę, lub
  • powodują bądź w razie wybudowania spowodowałby niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia.

Po rozpoczęciu postępowania legalizacyjnego inspektor nadzoru budowlanego (do którego składamy stosowny wniosek o legalizację samowoli) bada zgodność z przepisami oraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nadzór bierze pod uwagę takie same przesłanki, jakie uwzględnia się w postępowaniu, które toczy się na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. Sprawdza więc w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym w dacie dopuszczenia się samowoli, czy można było zrealizować tego typu inwestycje na tym terenie czy nie.

Następnie jeżeli się okaże, że obiekt można zalegalizować, dowie się Pan, jakich musi dopełnić formalności budowlanych (jest to poniekąd uwarunkowane oceną inspektora), by zalegalizować swój obiekt. Dla dopełnienia obrazu przywołam stosowny przepis omawianej ustawy Prawo budowlanej z 1974 roku:

„Art. 42. 1. Inwestor, właściciel lub zarządca może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego, co do którego wydano przewidziany w art. 40 nakaz dokonania zmian lub przeróbek, dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy terenowy organ administracji państwowej.

2. Poza wypadkiem określonym w ust. 1 właściwy terenowy organ administracji państwowej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia, ochrony środowiska albo innymi względami interesu społecznego.

3. Podstawą do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest stwierdzenie zdatności do użytku wykonanego obiektu.”

Gdzie „właściwy terenowy organ administracji państwowej” to właśnie właściwy dla miejsca budowli/budynku inspektor nadzoru budowlanego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Rozbudowa budynku mieszkalnego bez pozwolenia

Mój rodzinny dom został wybudowany w latach 60-tych. Wcześniej stał tam mały budynek gospodarczy ze stryszkiem. Mój ojciec w latach 70-tych...

Jak skorzystać z abolicji w opłacie legalizacyjnej samowoli budowlanej?

Co muszę zrobić, aby skorzystać z abolicji w opłacie legalizacyjnej samowoli budowlanej budynku gospodarczo-rekreacyjnego (domek grillowy) o pow....

Czy w przypadku samowoli budowlanej dochodzi do przedawnienia?

Budynek, a dokładnie obora, został wybudowany w latach 70-80, nie znam konkretnej daty. Jest to samowola budowlana, nie było żadnych planów...

Odpowiedzialność z tytułu samowoli budowlanej

Nielegalnie dobudowuję pomieszczenie mieszkalne. Sąsiadka zgłosiła mnie do nadzoru budowlanego. Jaka kara mi grozi? Czy jest sposób, żeby skończyć tę...

Legalizacja budynku bez kary

Mieliśmy na działce rozwalającą się wiatę po poprzednich właścicielach posesji. Mój mąż postanowił wymienić drewno i powiększyć wiatę. Wyszedł...

Szambo w innym miejscu niż w projekcie

Mój syn wybudował dom jednorodzinny. Należałoby teraz zgłosić do nadzoru budowlanego zakończenie budowy. Problem jednak jest w tym, że szambo na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »