Kategoria: Nadzór budowlany, samowola budowlana

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zalegalizować samowolę budowlaną i ile to kosztuje?

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2015-09-23

W jaki sposób można zalegalizować samowolę budowlaną z lat osiemdziesiątych i ile to kosztuje?

Hanna Żurowska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za profesjonalną poradę. Szybka i konkretna odpowiedź, to ważne w obliczu różnych kryzysów życiowych.
Irena
Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata

Obowiązek legalizacji samowoli budowlanej, jak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wyr. WSA z 28.01.2010 r., VII SA/Wa 1598/09), nie podlega przedawnieniu. Legalizacja samowoli budowlanej przebiega co do zasady na podstawie przepisów, które obowiązywały w chwili wznoszenia budynku lub budowli. Legalizacja samowoli wzniesionych od 11 lipca 2003 r. wiąże się m.in. z obowiązkiem uiszczenia opłaty legalizacyjnej, która może wynieść kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych.

Zgodnie z art. 103 ust. 1 obecnie obowiązującego Prawa budowlanego (Dz.U.2013.1409 – j.t.) do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy (czyli 01.01.1995 r.), stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli przepisy ustawy Prawo budowlane z 1974 r. Jest to o tyle korzystne – co od razu odpowiada na jedno z Pana pytań – że poprzednio obowiązujące przepisy nie przewidywały opłat legalizacyjnych. Na podstawie przytoczonego w pytaniu stanu faktycznego można stwierdzić, że dotyczy to również samowoli, którą zamierza Pan zalegalizować.

Nie zmienia to faktu, że obiekty samowolnie wybudowane przed 1 stycznia 1995 r. nadal podlegają legalizacji na podstawie tej ustawy (innymi słowy: zwolnienie od opłat to jedno, nie zwalnia to jednak z obowiązku przeprowadzenia samej legalizacji). Przy czym, ustawa ta reguluje jedynie procedurę legalizacji (lub rozbiórki). To, czy organ nakaże rozbiórkę (względnie przeróbkę) obiektu, zależy w dużej mierze od zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi. Rozstrzygają przepisy z daty wznoszenia budynku.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 37 Prawa budowlanego z 1974 r., obiekty budowlane lub ich części, będące w budowie lub wybudowane niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie ich budowy, podlegają co do zasady przymusowej rozbiórce albo przejęciu na własność Państwa, jeżeli:

  • znajdują się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym nie jest przeznaczony pod zabudowę albo przeznaczony jest pod innego rodzaju zabudowę, lub
  • powodują bądź w razie wybudowania spowodowałby niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia.

Po rozpoczęciu postępowania legalizacyjnego inspektor nadzoru budowlanego (do którego składamy stosowny wniosek o legalizację samowoli) bada zgodność z przepisami oraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nadzór bierze pod uwagę takie same przesłanki, jakie uwzględnia się w postępowaniu, które toczy się na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. Sprawdza więc w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym w dacie dopuszczenia się samowoli, czy można było zrealizować tego typu inwestycje na tym terenie czy nie.

Następnie jeżeli się okaże, że obiekt można zalegalizować, dowie się Pan, jakich musi dopełnić formalności budowlanych (jest to poniekąd uwarunkowane oceną inspektora), by zalegalizować swój obiekt. Dla dopełnienia obrazu przywołam stosowny przepis omawianej ustawy Prawo budowlanej z 1974 roku:

„Art. 42. 1. Inwestor, właściciel lub zarządca może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego, co do którego wydano przewidziany w art. 40 nakaz dokonania zmian lub przeróbek, dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy terenowy organ administracji państwowej.

2. Poza wypadkiem określonym w ust. 1 właściwy terenowy organ administracji państwowej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia, ochrony środowiska albo innymi względami interesu społecznego.

3. Podstawą do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest stwierdzenie zdatności do użytku wykonanego obiektu.”

Gdzie „właściwy terenowy organ administracji państwowej” to właśnie właściwy dla miejsca budowli/budynku inspektor nadzoru budowlanego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »