Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak zablokować możliwość parkowania na terenach zielonych?

• Autor: Michał Kowalski

W środku starych działek była pusta działka, na której wybudowano 3 domy. Z nami sąsiadują od strony naszego ogrodu. Wczoraj zauważyliśmy, że obszary przeznaczone na zagospodarowanie zielenią, w tym ten pod naszym ogrodzeniem – wyłożyli betonową ażurowa płytą i zakładamy, że będą to regularne miejsca postojowe. Jak możemy zareagować i argumentować nasze niezadowolenie co do parkowania mniej niż 3 metry od granicy działki – a właściwie zablokować możliwość parkowania pod naszą działką?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zablokować możliwość parkowania na terenach zielonych?

Budowa miejsc postojowych

Miejsca postojowe zaliczają się do kategorii urządzeń budowlanych (art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego). Ich budowa nie wymaga pozwolenia na budowę, jeżeli miejsca te przeznaczone są dla samochodów osobowych w liczbie do 10 stanowisk włącznie (art. 29 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego). Inwestor nie musi również dokonywać zgłoszenia zamiaru budowy, chyba, że miejsca postojowe będą budowane na obszarze Natura 2000 (art. 30 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego). Teoretycznie więc Państwo jako właściciele działki sąsiedniej nie mogli być stronami jakiegokolwiek postępowania toczącego się w związku z budową miejsc postojowych, o ile liczba tych miejsc nie przekraczała 10.

Nie oznacza to jednak, że budowa miejsc postojowych nawet w mniejszej liczbie nie jest poddana żadnym regułom. Otóż przepisy prawa określają minimalne odległości, jakie należy zachować, sytuując sytuowania wydzielone miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, „odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

  • 3 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie,
  • 6 m – w przypadku 5–60 stanowisk włącznie,
  • 16 m – w przypadku większej liczby stanowisk”.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że ograniczenie to dotyczy wyłącznie przypadku, gdy działką sąsiednią jest działka budowlana.

Co więcej, w myśl § 19 ust. 1 Rozporządzenia MI z 12 kwietnia 2002 r. „odległość miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym nie może być mniejsza niż:

  • 7 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie,
  • 10 m – w przypadku 5–60 stanowisk włącznie,
  • 20 m – w przypadku większej liczby stanowisk”.

Budzi również wątpliwość, czy budowa miejsc postojowych na działce nie narusza zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Aby jednak to zweryfikować, konieczny jest wgląd w uchwałę właściwej rady gminy w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności w zapisy obejmujące przedmiotową działkę.

W takich okolicznościach mogą Państwo zgłosić zaistniałe naruszenie do organu nadzoru budowlanego, tj. do właściwego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i zażądać sprawdzenia zgodności budowy z prawem budowlanym. W pisemnej informacji warto powołać się na przytoczone powyżej przepisy. Należy jednak liczyć się z tym, że to organ nadzoru budowlanego wszczyna postępowanie, działając co do zasady z urzędu (art. 84–84a Prawa budowlanego, art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Pisemna informacja od osoby trzeciej może jednak stanowić podstawę wszczęcia z urzędu przez organ nadzoru budowlanego postępowania w sprawie legalności budowy miejsc postojowych i podjęcia dalszych czynności, włącznie z wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie nakazu rozbiórki czy zakazu użytkowania obiektu budowlanego. Nie można jednak domagać się wydania przez organ decyzji w sprawie zakazu parkowania w odległości mniejszej niż wymagana przepisami technicznymi (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 15 stycznia 2015 r., sygn. akt II SAB/Sz 100/14).

Oczywiście przed zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego mogą Państwo zasygnalizować problem właścicielowi działki i podjąć próbę ugodowego jego rozwiązania. Tak jak w przypadku zawiadomienia do organu nadzoru powinni Państwo użyć argumentów opartych na przytoczonych powyżej przepisach prawa regulujących odległość miejsc postojowych od granicy działki (tzw. warunki techniczne usytuowania obiektu), a ewentualnie związanych z niezgodnością z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wyrażam jednak wątpliwość, czy opisanym w stanie faktycznym ugodowe rozwiązanie problemu będzie możliwe.

Zobacz też: Odległość miejsc postojowych od okien

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Michał Kowalski

O autorze: Michał Kowalski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »