Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zablokować możliwość parkowania na terenach zielonych?

Michał Kowalski • Opublikowane: 2016-05-02

W środku starych działek była pusta działka, na której wybudowano 3 domy. Z nami sąsiadują od strony naszego ogrodu. Wczoraj zauważyliśmy, że obszary przeznaczone na zagospodarowanie zielenią, w tym ten pod naszym ogrodzeniem – wyłożyli betonową ażurowa płytą i zakładamy, że będą to regularne miejsca postojowe. Jak możemy zareagować i argumentować nasze niezadowolenie co do parkowania mniej niż 3 metry od granicy działki – a właściwie zablokować możliwość parkowania pod naszą działką?

Michał Kowalski

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Miejsca postojowe zaliczają się do kategorii urządzeń budowlanych (art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego). Ich budowa nie wymaga pozwolenia na budowę, jeżeli miejsca te przeznaczone są dla samochodów osobowych w liczbie do 10 stanowisk włącznie (art. 29 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego). Inwestor nie musi również dokonywać zgłoszenia zamiaru budowy, chyba, że miejsca postojowe będą budowane na obszarze Natura 2000 (art. 30 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego). Teoretycznie więc Państwo jako właściciele działki sąsiedniej nie mogli być stronami jakiegokolwiek postępowania toczącego się w związku z budową miejsc postojowych, o ile liczba tych miejsc nie przekraczała 10.

Nie oznacza to jednak, że budowa miejsc postojowych nawet w mniejszej liczbie nie jest poddana żadnym regułom. Otóż przepisy prawa określają minimalne odległości, jakie należy zachować, sytuując sytuowania wydzielone miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, „odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

  • 3 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie,
  • 6 m – w przypadku 5–60 stanowisk włącznie,
  • 16 m – w przypadku większej liczby stanowisk”.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że ograniczenie to dotyczy wyłącznie przypadku, gdy działką sąsiednią jest działka budowlana.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Co więcej, w myśl § 19 ust. 1 Rozporządzenia MI z 12 kwietnia 2002 r. „odległość miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym nie może być mniejsza niż:

  • 7 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie,
  • 10 m – w przypadku 5–60 stanowisk włącznie,
  • 20 m – w przypadku większej liczby stanowisk”.

Budzi również wątpliwość, czy budowa miejsc postojowych na działce nie narusza zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Aby jednak to zweryfikować, konieczny jest wgląd w uchwałę właściwej rady gminy w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności w zapisy obejmujące przedmiotową działkę.

W takich okolicznościach mogą Państwo zgłosić zaistniałe naruszenie do organu nadzoru budowlanego, tj. do właściwego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i zażądać sprawdzenia zgodności budowy z prawem budowlanym. W pisemnej informacji warto powołać się na przytoczone powyżej przepisy. Należy jednak liczyć się z tym, że to organ nadzoru budowlanego wszczyna postępowanie, działając co do zasady z urzędu (art. 84–84a Prawa budowlanego, art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Pisemna informacja od osoby trzeciej może jednak stanowić podstawę wszczęcia z urzędu przez organ nadzoru budowlanego postępowania w sprawie legalności budowy miejsc postojowych i podjęcia dalszych czynności, włącznie z wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie nakazu rozbiórki czy zakazu użytkowania obiektu budowlanego. Nie można jednak domagać się wydania przez organ decyzji w sprawie zakazu parkowania w odległości mniejszej niż wymagana przepisami technicznymi (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 15 stycznia 2015 r., sygn. akt II SAB/Sz 100/14).

Oczywiście przed zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego mogą Państwo zasygnalizować problem właścicielowi działki i podjąć próbę ugodowego jego rozwiązania. Tak jak w przypadku zawiadomienia do organu nadzoru powinni Państwo użyć argumentów opartych na przytoczonych powyżej przepisach prawa regulujących odległość miejsc postojowych od granicy działki (tzw. warunki techniczne usytuowania obiektu), a ewentualnie związanych z niezgodnością z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wyrażam jednak wątpliwość, czy opisanym w stanie faktycznym ugodowe rozwiązanie problemu będzie możliwe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na częściowo usługowy

Od kilku lat prowadzimy wynajem czterech pokoi w naszym domu. Powierzchnia wynajmowanych pokoi nie przekracza 30% całkowitej powierzchni budynku mieszkalnego....

Uregulowanie stanu prawnego starego domu

Nieruchomość wpisana jest w starej księdze wieczystej na nieżyjących od lat pradziadków. Przez lata spadek przechodził na kolejne osoby, obecnie...

Zasada dobrego sąsiedztwa a warunki zabudowy

Czy przy ustalaniu warunków zabudowy w analizie urbanistycznej można odejść od warunku: „co najmniej jedna działka sąsiednia z tej samej drogi...

Organizowanie imprez letnich na własnej łące

Chciałbym otworzyć działalność gospodarczą związana z organizowaniem cyklicznych imprez w okresie letnim. Działalność przez resztę roku będzie...

Jak uregulować stan prawny części działki zajętej pod drogę i uzyskać odszkodowanie?

W 1999 r. ojciec wyraził zgodę na zajęcie części nieruchomości (również za nieżyjącą mamę) pod poszerzenie drogi krajowej. W rezultacie część...

Umieszczenie kompostownika blisko płotu

Sąsiadka umiejscowiła kompostownik w odległości 0,5 m od granicy działki, czyli bardzo blisko płotu. Nie chce go usunąć pomimo moich próśb. Byłam...

Zmiana stosunków wodnych na gruncie

Przyległy teren do działki spornej jest tak usytuowany, że woda opadowa z wszystkich działek powyżej i drogowej, która bezpośrednio sąsiaduje...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »