Jak zgodnie z prawem przykryć stare pokrycie dachu nowym?

• Autor: Kinga Karaś

Budynek mieszkalny z 1965 r. (właściciele mieszkają tylko latem) na działce siedliskowej, obok jest budynek gospodarczy oraz stodoła (pozostałość po gospodarstwie rolnym). Budynek mieszkalny jest pokryty blachą płaską ocynkowaną, która jest pokryta smołą. Smoła już schodzi, jest krucha, wypalona, część tej smoły już sama spłynęła. Strop jest zrobiony z desek oraz trzciny. Mam obawy, że jak przykryję dach blachodachówką na łatach i kontrłatach, to opary smoły mogą pojawić się w pokojach. Słyszałem, że smoła jest zakazana od jakiegoś czasu. Czy przykrycie starego pokrycia dachu (smołowanego) nowym pokryciem będzie zgodne z prawem (z normami)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zgodnie z prawem przykryć stare pokrycie dachu nowym?

Podstawę prawną stanowi: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zwane dalej: rozporządzeniem), ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (zwane dalej: ustawą), zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Pokrycie dachu ze smoły

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z pokryciem dachu. Brak jest przepisów prawnych, które ograniczałyby zastosowanie tzw. smoły na dachu. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie jest klasa odporności ogniowej takiego materiału budowlanego, która powinna zostać określona przez producenta. Dopuszczalna klasa odporności przeciwpożarowej przykrycia dachu wynosi co najmniej R E 30. Nie dotyczy to jednak budynków jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej. Na rynku dostępne są specjalne materiały przeznaczone do zastosowania na dach. Są one przebadane przez producenta i posiadają specjalnie oznakowanie, dlatego też zachęcam do użycia takiego materiału. Dodatkowym zastrzeżeniem jest to ,iż zakazane jest stosowanie materiałów zawierających azbest. Inaczej sytuacja wygląda w stosunku do materiałów budowalnych stosowanych wewnątrz budynku. Ze względu na ich szkodliwość niektóre materiały budowlane nie mogą być stosowane wewnątrz. Niedopuszczalne stosowanie wewnątrz budynków są produkty pochodzące z przeróbki węgla (smoła, lepiki).

Zgodnie z § 213 rozporządzenia:

„Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 oraz dotyczące klas odporności ogniowej elementów budynków i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy określone w § 216, z zastrzeżeniem § 271 ust. 8a, nie dotyczą budynków:

1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:

a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, z zastrzeżeniem § 217 ust. 2,

b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych;

2) wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie:

a) o kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku,

b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych,

c) o kubaturze brutto do 1000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej, także z częścią mieszkalną;

3) wolnostojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2;

4) inwentarskich o kubaturze brutto do 1500 m3”.

Zgodnie z art. 1 ustawy:

„1. Zakazuje się produkcji wyrobów zawierających azbest.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o azbeście, należy przez to rozumieć następujące włókniste krzemiany:

1) azbest chryzotylowy, nr CAS 12001-29-5;

2) azbest krokidolitowy, nr CAS 12001-28-4;

3) azbest amozytowy (gruenerytowy), nr CAS 12172-73-5;

4) azbest antofilitowy, nr CAS 77536-67-5;

5) azbest tremolitowy, nr CAS 77536-68-6;

6) azbest aktynolitowy, nr CAS 77536-66-4.

3. Na podstawie przepisów załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym wprowadzania do obrotu i stosowania włókien azbestu i wyrobów zawierających włókna azbestu, dopuszcza się wprowadzanie do obrotu i stosowanie diafragm do istniejących instalacji elektrolitycznych zawierających azbest chryzotylowy oraz stosowanie wałów z azbestu chryzotylowego stosowanych do ciągnienia szkła zainstalowanych lub znajdujących się w użytkowaniu przed dniem 1 stycznia 2005 r., do czasu ich zużycia lub do czasu kiedy będą dostępne substytuty bezazbestowe, w zależności od tego która okoliczność wystąpi wcześniej”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Nowe pokrycie dachu w zabudowie siedliskowej

Podsumowując, w przypadku przykrycia dachowego w domu w zabudowie siedliskowej brak jest szczególnych ograniczeń i unormować co do użytych materiałów budowanych. Dlatego też dopuszczalne są produkty pochodzące z przeróbki węgla.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kinga Karaś

O autorze: Kinga Karaś

Adwokat świadczący usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka lub współautorka wielu artykułów naukowych i monografii. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu Master 2 Uniwersytetu w Orleanie. Ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego, Szkołę Prawa Kontynentalnego w Paryżu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym a w szczególności w szeroko pojętym prawie nieruchomości (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie, umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane itp.).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »