Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak zalegalizować starą rozbudowę domu?

• Autor: Kinga Karaś

Pozwolenie na rozbudowę budynku mieszkalnego (piwnica, parter i piętro) zostało wydane pod koniec 1998 r. Istnieje projekt i wszystkie pozwolenia. Dobudowana część jest większa w stosunku do projektu, ale w granicach działki. Został powołany kierownik budowy, co potwierdził podpisem w dzienniku budowy, który zabrał. Dziennik został wydany też w 1998 r. Prace budowlane zaczęły się w 2000 r. i oficjalnie do dziś się nie zakończyły, bo dobudowa do teraz nie została odebrana, gdyż zaginął kierownikowi dziennik budowy. Nie powiadomił o tym ani mnie, ani odpowiednich organów. Wielokrotnie byłam u kierownika, ale mówi, że go nie ma. W części dobudowanej mieszkam. Teraz jeszcze spis powszechny, gdzie trzeba podać powierzchnię i ilość pomieszczeń. Co teraz zrobić, żeby szybko zalegalizować budowę i spać spokojnie? Na jakie kary się narażam i w jakiej wysokości? Czy trzeba będzie rozebrać dobudowaną część? Czy można skorzystać ze skróconego procesu legalizacji bez opłaty, który obowiązuje od ubiegłego roku dla budowli 20-letnich?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zalegalizować starą rozbudowę domu?

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z legalizacją samowoli budowlanej.

Uproszczona procedura legalizacyjna

Z opisu stanu faktycznego sprawy wynika, iż została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Prace budowlane powinny zostać dokonane na podstawie pozwolenia na budowę, a zakończone formalnie uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie. Natomiast takie zezwolenie nie zostało uzyskane, co skutkowało wygaśnięciem decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z sytuacją, iż przedmiotowe prace zostały zrealizowane przed ponad 20 laty, może Pani skorzystać z instytucji tzw. uproszczonej procedury legalizacyjnej. Dzięki niej proces legalizacyjny jest znacząco uproszczony, a dokumenty niezbędne do dokonania legalizacji są o wiele tańsze w przygotowaniu. Aby dokonać legalizacji tej inwestycji, powinna Pani złożyć wniosek o wszczęcie uproszczonej procedury legalizacyjnej. W toku postępowania będzie Pan zobowiązany do przedstawienia następujących dokumentów:

  1. oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  2. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego
  3. ekspertyzy technicznej.

Zgodnie z art. 49f ustawy:

„1. W przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części:

1) bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo

2) bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia

– jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne.

2. W przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 103 ust. 2, uproszczone postępowanie legalizacyjne, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na żądanie właściciela lub zarządcy tego obiektu budowlanego.

3. W przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia życia lub zdrowia ludzi organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze postanowienia, bezzwłoczne:

1) zabezpieczenie obiektu budowlanego lub jego części oraz

2) usunięcie stanu zagrożenia.

4. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje zażalenie.

5. Nie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, o którym mowa w ust. 1, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1, upłynął po dniu wydania postanowienia o wstrzymaniu budowy, o którym mowa w art. 48 ust. 1”.

Stosownie do art. 49g:

„1. W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego nakłada, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia jego doręczenia.

2. Do dokumentów legalizacyjnych, o których mowa w ust. 1, należą:

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

2) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego;

3) ekspertyza techniczna sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego:

a) nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz

b) pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie”.

Zgodnie z art. 49i:

„1. Organ nadzoru budowlanego, w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym, wydaje:

1) decyzję o legalizacji, w przypadku gdy:

a) dokumenty legalizacyjne są kompletne lub ich niekompletność została usunięta zgodnie z postanowieniem, o którym mowa w art. 49h ust. 2, oraz

b) z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania;

2) decyzję o nakazie rozbiórki, w przypadku:

a) nieprzedłożenia dokumentów legalizacyjnych w wyznaczonym terminie wskazanym w postanowieniu, o którym mowa w art. 49g ust. 1,

b) niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, o którym mowa w art. 49h ust. 2,

c) gdy z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub nie pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

2. Decyzja o legalizacji stanowi podstawę użytkowania obiektu budowlanego”.

Przekazanie danych a stara budowa

Podsumowując, aby zalegalizować przedmiotową inwestycję, należy przeprowadzić tzw. uproszczone postępowanie legalizacyjne. Natomiast w odniesieniu do informacji podawanych we spisie powszechnym, zgodnie z ustawą dane te nie mogą być przekazywane w celu wszczynania postępowań np. administracyjnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kinga Karaś

O autorze: Kinga Karaś

Adwokat świadczący usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka lub współautorka wielu artykułów naukowych i monografii. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu Master 2 Uniwersytetu w Orleanie. Ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego, Szkołę Prawa Kontynentalnego w Paryżu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym a w szczególności w szeroko pojętym prawie nieruchomości (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie, umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane itp.).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »