Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

Agata Alberska • Opublikowane: 2016-04-20

Inwestor uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę domu jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną i murem oporowym. W trakcie realizacji inwestycji za namową kierownika budowy inwestor zamiast muru oporowego wykonał skarpę. Czy niewykonanie muru oporowego, który oprócz stabilizacji skarpy miał funkcję zatrzymywania wód opadowych na terenie inwestora, jest odstąpieniem istotnym od zatwierdzonego projektu budowlanego?

Agata Alberska

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

W przypadku gdy roboty budowlane zostały wykonane w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu, będzie miało miejsce postępowanie naprawcze, które przejmują organy nadzoru budowlanego.

Kwestia oceny istotności odstępstw od projektu budowlanego pozostawiona została uznaniu administracyjnemu. Zasadniczo zmiany uznane za nieistotne nie prowadzą do zrealizowania całkowicie innej, nowej inwestycji pozbawionej charakterystycznych parametrów i cech właściwych dla obiektu zatwierdzonego w pierwotnym pozwoleniu na budowę. Z kolei, mimo że Prawo budowlane* samo tego nie definiuje, na podstawie jego art. 36a można ustalić, że istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu ma miejsce, gdy dochodzi do zmiany:

  • zagospodarowania działki lub terenu (np. inwestor chce inaczej usytuować sklep względem sąsiednich działek);
  • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, tj. kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby kondygnacji;
  • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • zamierzonego sposobu użytkowania budowlanego lub jego części.

Jeżeli dochodzi do jednej ze wspomnianych zmian, trzeba wstrzymać prace budowlane niezgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym i złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., II SA/Go 285/13:

„W uzasadnieniu decyzji organ szczegółowo opisał przebieg postępowania w niniejszej sprawie, wskazując następnie, że o kwalifikacji obiektu budowlanego jako konstrukcji oporowej lub ogrodzenia decyduje – na co wskazuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych – funkcja tego obiektu. Jeżeli zatem dany obiekt budowlany został wzniesiony na granicy poziomów gruntów, konstrukcyjnie i funkcjonalnie służy on powstrzymywaniu osuwania się ziemi z działki położonej wyżej, choć oczywiście przy okazji pełnić może także pobocznie funkcję ogrodzenia, to wówczas taki obiekt należy zakwalifikować jako mur oporowy. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane konstrukcję oporową zalicza do budowli wymienionych w art. 3 pkt 3, przez które rozumie się każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Budowa takiego obiektu nie została natomiast zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, wynikającego z art. 28 ust. 1 ustawy.

Ustawa Prawo budowlane nie definiuje pojęcia"istotne odstępstwa od projektu budowlanego". W art. 36a ust. 5 ustawodawca natomiast wymienia sytuacje, których nie należy kwalifikować jako nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Wśród nich w punkcie 2 wskazano charakterystyczne parametry obiektu budowlanego; kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości liczby kondygnacji. Wobec powyższego zmiana parametrów obiektu budowlanego takich jak jego długość i wysokość stanowi istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, które stosownie do treści art. 36a ut. 1 ustawy, wymagało uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Z akt sprawy wynika, że mur oporowy według obecnych jego parametrów, wzniesiony został bez uprzedniej zmiany decyzji Prezydenta Miasta nr [...] o zatwierdzeniu projektu zamiennego i udzieleniu pozwolenia na budowę, tym samym jego wzniesienie nastąpiło w warunkach samowoli budowlanej.”

Natomiast zgodnie z wyrokiem NSA, II OSK 7/10:

„W krótkim uzasadnieniu skargi kasacyjnej wywodzi się, że sąd pierwszej instancji uznał nieprawidłowo, iż w związku ze zmianą technologii wykonania muru oporowego nie nastąpiło istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego polegającego na wykonaniu tego muru w technologii z pali wierconych. Obowiązujące w dacie zmiany technologii przepisy Prawa budowlanego nie precyzowały, na czym polega istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zdaniem skarżącego, a także Prokuratora Okręgowego w Gdańsku – zmiana technologii stanowiła istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Według obecnie obowiązujących przepisów zmiana technologii wykonania muru oporowego stanowi istotne odstąpienie od projektu budowlanego, dotyczy bowiem charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego. Już sam fakt badania przez biegłego kwestii bezpieczeństwa wykonania muru w innej technologii jest istotną wskazówką, że zmiana technologii musi być rozpatrywana pod względem bezpieczeństwa, a więc jest niewątpliwie kwestią istotną, która winna skutkować koniecznością uzyskania zmiany pozwolenia na budowę. Sąd ponadto bez szczegółowego wyjaśnienia, przyjął, że przerwa w budowie została spowodowana tylko zawieszeniem postępowań lub wstrzymaniem wykonania decyzji, nie zważając na to, iż pozwolenie na budowę wygasłoby, gdyby przerwa w budowie trwała ponad 2 lata z przyczyn leżących po stronie inwestora.

W związku z powyższym przedstawiona sytuacja może kwalifikować się jako istotne odstępstwo.

Ponadto sugeruję posłużenie się argumentem, iż budowa muru wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a więc jego niewybudowanie stanowiłoby niewypełnienie obowiązków administracyjnych a co się z tym wiąże – istotne odstąpienie od warunków.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 czerwca 2011 r., II SA/Op 430/10:

„Nie wyłącza ona tym samym kwalifikacji muru oporowego, jako obiektu budowlanego, którego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (por. wyroki WSA w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt II SA/Bk 54/10 i z dnia 17 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Bk 847/10, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 11 marca 2009 r., sygn. akt II SA/GD 467/08, wyrok NSA z dnia 21 marca 2006 r., sygn. akt II OSK 667/05, opubl. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W niniejszej sprawie postępowanie przed organami nadzoru budowlanego wszczęte zostało w związku z wybudowaniem przez skarżących w granicy ich działki muru, oddzielającego ich nieruchomość od nieruchomości sąsiedniej. Bezspornym jest, że na jego budowę inwestorzy nie uzyskali decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również jego realizacja nie była objęta pozwoleniem na budowę budynku mieszkalnego wybudowanego w granicach nieruchomości skarżących.”

*Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. Nr 89, poz. 414)

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »