Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, dom wpisany do gminnego rejestru zabytków

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mamy pozwolenie na remont, rozbudowę domu. W wyniku rozpoczętych prac została wyburzona więźba dachowa, strop i ściany pierwszej kondygnacji. W trakcie rozbiórki okazało się, że musimy rozebrać też niektóre ściany parteru, ponieważ zaczęły pękać i groziły zawaleniem. Zostały w tej części tylko fundamenty. Na rozbiórkę pierwszego poziomu nie mieliśmy pozwolenia. Nadzór wstrzymał budowę. Trzeba dodać, że dom wpisany jest do gminnego rejestru zabytków. Czy to, co zrobiliśmy – czyli częściowa rozbiórka ścian parteru – jest istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu i musimy uzyskać projekt zamienny w PINB? Dołączam kopię decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbudowę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, dom wpisany do gminnego rejestru zabytków

Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Wynika to z art. 36a ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.; dalej „P.b.”). Przez istotne odstąpienie od projektu budowlanego należy rozumieć np. zmianę kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, szerokości, długości budynku, liczby kondygnacji, zmianę grubości ścian, która zwiększa powierzchnię budowy, podpiwniczenie budynku, zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

Jak wynika z art. 39 P.b., prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra kultury o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.

Zobacz też: Budynek w ewidencji zabytków

Samowola budowlana

Na tę chwilę wykonali Państwo roboty budowlane bez pozwolenia, w ramach samowoli budowlanej, bez uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

Wymagana jest nie tylko zmiana projektu, tj. przedstawienie projektu zamiennego po uzgodnieniu z konserwatorem, ale i procedura legalizacyjna – zmiana pozwolenia na budowę.

W takim przypadku organy nadzoru budowlanego będą zmuszone przeprowadzić postępowanie naprawcze stosownie do treści art. 50 i 51 P.b. W pierwszej kolejności organ zobowiąże do przedstawienia projektu budowlanego zamiennego uwzględniającego dokonane zmiany. Projekt budowlany zamienny powinien mieć naniesione na rysunek dokonane zmiany wraz z ich opisem i kwalifikacją dokonaną przez projektanta.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »