Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Finansowanie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej przez właścicieli działek

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2020-12-07

Jest nas kilku właścicieli działek budowlanych. Chcemy uzbroić nasze działki w sieć wodno-kanalizacyjną. Zgadzamy się na współfinansowanie wykonania projektu oraz budowę tej sieci. Jaką umowę zawrzeć między sobą, aby ustrzec się od niespodziewanych rezygnacji od płatności za tę inwestycję? Wspomniana sieć wodno-kanalizacyjna na ostatnim odcinku ma przechodzić przez cztery działki właścicieli z naszej grupy. Chcemy załatwić to przez zapis notarialny. Czy na jedną i drugą czynność są jakieś wzory pism?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Finansowanie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej przez właścicieli działek

Umowa o wspólnej inwestycji w sieć wodno-kanalizacyjną

Umowa w zakresie wspólnej inwestycji może być zawarta w sposób dowolny, o dowolnej treści, byleby byłą uzgodniona przez wszystkie strony. By zawierała zakres inwestycji, kwoty, zasady rozliczania. Im więcej szczegółów, tym lepiej.

Umowa powinna wyłaniać głównego inwestora, osobę odpowiedzialną, osobę, która będzie dokonywała rozliczeń.

Współfinansowanie przez sąsiadów sieci wodno-kanalizacyjnej

Art. 3531 Kodeksu cywilnego, będący podstawą zasady swobody umów jednocześnie wprowadza granice tej zasady, wśród których obok właściwości (natury) stosunku prawnego oraz przepisów prawa ustawa wymienia zasady współżycia społecznego. Zatem nie mieści się w granicach zasady swobody kontraktowania między innymi taka umowa, której treść lub cel pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. W orzecznictwie wskazuje się, że klauzula zasad współżycia społecznego użyta w art. 3531 wyznacza ustawowe granice kontraktowania, zaś w art. 58 § 2 – granice treści czynności prawnej. Nie budzi wątpliwości w nauce i orzecznictwie, że norma art. 3531 należy do kategorii iuris cogentis, a naruszenie któregokolwiek z wymienionych w nim kryteriów swobody kontraktowej wywołuje sankcję nieważności na podstawie art. 58 Kodeksu cywilnego (por. np. wyrok SN z dnia 8 stycznia 2003 r., sygn. akt  II CKN 1097/00).

W tym wypadku najlepiej byłoby zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego, aby strony poddały się dobrowolnej egzekucji w zakresie kwot wymienionych w akcie, aby nie było problemu z ich egzekwowaniem.

Służebność gruntowa pod sieć wodno-kanalizacyjną

W zakresie udostępnienia 4 działek najlepiej od razu ustanowić służebności gruntowe.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 31 grudnia 1962 r., sygn. akt II CR 1006/62, zajął stanowisko, że we wspomnianym prawie „brak jest przepisu uprawniającego do ustanowienia służebności gruntowej polegającej na dopuszczeniu do ustanowienia na nieruchomości urządzeń koniecznych do przeprowadzenia linii elektrycznej. Nie stanowił w szczególności podstawy prawnej do ustanowienia takiej służebności przepis art. 33 PrRzeczD, zezwalający na ustanowienie służebności drogi koniecznej. Jednakże społeczno-gospodarcze względy, które leżą u podstaw dyspozycji tego przepisu, a które uzasadniają też potrzebę korzystania z energii elektrycznej, usprawiedliwiają ocenę, że w drodze analogii do powyższego przepisu należy uznać za dopuszczalne ustanowienie przez sąd odpowiedniej służebności gruntowej umożliwiającej doprowadzenie linii elektrycznej do nieruchomości, która nie jest przyłączona do sieci elektrycznej”.

W doktrynie przytoczone rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego spotkało się z aprobatą S. Grzybowskiego co do wyniku (tamże, s. 201–206) oraz A. Szpunara co do uzasadnienia i wyniku (tamże, s. 206–209). Pierwszy z glosatorów zwrócił uwagę na to, że „w różnych okolicznościach może chodzić nie tylko o ustawienie słupów dla trakcji elektrycznej, ale także o inne sposoby korzystania z cudzej nieruchomości w celu przeprowadzenia przez nią różnych urządzeń, np. sieci wodociągowej”.

Tylko taka forma zapewni najmniej problemowy sposób korzystania i prowadzenia inwestycji. Ustalenie z góry da Państwu prawo do dysponowania nieruchomościami sąsiadów na cele budowlane w zakresie możliwości przeprowadzenia wodociągu i przyłączy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »