Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Domek o ponadnormatywnych wymiarach na działce ogrodniczej

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2018-05-25

Posiadam domek o ponadnormatywnych wymiarach na działce ogrodniczej. Ostatnio czytałem na temat możliwości legalizacji obiektów budowlanych i chciałem się dowiedzieć, jak dokonać legalizacji mojej powiększonej altany?

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za profesjonalną poradę. Szybka i konkretna odpowiedź, to ważne w obliczu różnych kryzysów życiowych.
Irena
Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w obrębie rodzinnych ogrodów działkowych legalizacji podlegają wyłącznie obiekty budowlane spełniające kryteria określone w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2176) nie jest dopuszczalne wznoszenie altan ogrodowych, które nie spełniają kryteriów określonych w art. 2 pkt 9a ustawy.

Przez altanę ogrodową rozumieć należy wolnostojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający tę funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2.

Analogiczne kryteria obowiązują w odniesieniu do budynków gospodarczych, z wyłączeniem unormowań dotyczących przeznaczenia oraz powierzchni dodatkowej.

Przekroczenie, bądź niespełnienie którejkolwiek z cech obiektu określonych w art. 13 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych aktualizuje po stronie stowarzyszenia ogrodowego obowiązek zgłoszenia naruszenia organowi nadzoru budowlanego. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w tym zakresie oraz stwierdzeniu naruszenia przepisów, stowarzyszenie wypowiada umowę dzierżawy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Altany nienormatywnie nie podlegają ustawowemu wyłączeniu od obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę, rozbudowę lub nadbudowę. Stwierdzenie uchybienia tym przepisom może powodować również sankcje prawnokarne wobec osób, które dopuściły się prowadzenia robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na zasadzie art. 90 ustawy – Prawo budowlane.

W przypadku likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości, bądź w razie wygaśnięcia prawa do działki wzniesione z naruszeniem przepisów altany nie będą stanowić przedmiotu odszkodowania.

Istotnym uprawnieniem działkowca jest możliwość uprzedniego wystąpienia do organu nadzoru budowlanego (właściwego miejscowo powiatowego inspektora nadzoru budowlanego) z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność obiektu z wymogami określonymi w art. 2 pkt 9a ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Do wniosku załączyć należy aktualny wypis z ewidencji działek oraz oświadczenie działkowca o powierzchni zabudowy altany działkowej znajdującej się na jego działce, zawierające również wskazanie powierzchni tarasów, werand lub ganków.

Za wydanie zaświadczenia nie pobiera się opłaty skarbowej.

Ponieważ altana ponadnormatywna jest z definicji obiektem, którego wzniesienie wymaga wydania pozwolenia na budowę, do oceny możliwości zastosowania procedury legalizacyjnej należy sięgnąć po przepisy odrębne. W niniejszym przypadku takim aktem jest ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która jednoznacznie wyklucza możliwość sytuowania obiektów o parametrach wyższych niż określone w art. 13.

W konsekwencji, w odniesieniu do obiektu, który kryteriów takich nie będzie spełniał, działkowiec będzie zobligowany do doprowadzenia go do stanu zgodności z przepisami. Oznaczać to będzie zatem konieczność dokonania częściowej rozbiórki altany, która umożliwi dostosowanie jej do wymogów ustawy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »