Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Domek o ponadnormatywnych wymiarach na działce ogrodniczej

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2018-05-25

Posiadam domek o ponadnormatywnych wymiarach na działce ogrodniczej. Ostatnio czytałem na temat możliwości legalizacji obiektów budowlanych i chciałem się dowiedzieć, jak dokonać legalizacji mojej powiększonej altany?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w obrębie rodzinnych ogrodów działkowych legalizacji podlegają wyłącznie obiekty budowlane spełniające kryteria określone w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2176) nie jest dopuszczalne wznoszenie altan ogrodowych, które nie spełniają kryteriów określonych w art. 2 pkt 9a ustawy.

Przez altanę ogrodową rozumieć należy wolnostojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający tę funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2.

Analogiczne kryteria obowiązują w odniesieniu do budynków gospodarczych, z wyłączeniem unormowań dotyczących przeznaczenia oraz powierzchni dodatkowej.

Przekroczenie, bądź niespełnienie którejkolwiek z cech obiektu określonych w art. 13 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych aktualizuje po stronie stowarzyszenia ogrodowego obowiązek zgłoszenia naruszenia organowi nadzoru budowlanego. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w tym zakresie oraz stwierdzeniu naruszenia przepisów, stowarzyszenie wypowiada umowę dzierżawy.

Altany nienormatywnie nie podlegają ustawowemu wyłączeniu od obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę, rozbudowę lub nadbudowę. Stwierdzenie uchybienia tym przepisom może powodować również sankcje prawnokarne wobec osób, które dopuściły się prowadzenia robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na zasadzie art. 90 ustawy – Prawo budowlane.

W przypadku likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości, bądź w razie wygaśnięcia prawa do działki wzniesione z naruszeniem przepisów altany nie będą stanowić przedmiotu odszkodowania.

Istotnym uprawnieniem działkowca jest możliwość uprzedniego wystąpienia do organu nadzoru budowlanego (właściwego miejscowo powiatowego inspektora nadzoru budowlanego) z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność obiektu z wymogami określonymi w art. 2 pkt 9a ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Do wniosku załączyć należy aktualny wypis z ewidencji działek oraz oświadczenie działkowca o powierzchni zabudowy altany działkowej znajdującej się na jego działce, zawierające również wskazanie powierzchni tarasów, werand lub ganków.

Za wydanie zaświadczenia nie pobiera się opłaty skarbowej.

Ponieważ altana ponadnormatywna jest z definicji obiektem, którego wzniesienie wymaga wydania pozwolenia na budowę, do oceny możliwości zastosowania procedury legalizacyjnej należy sięgnąć po przepisy odrębne. W niniejszym przypadku takim aktem jest ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która jednoznacznie wyklucza możliwość sytuowania obiektów o parametrach wyższych niż określone w art. 13.

W konsekwencji, w odniesieniu do obiektu, który kryteriów takich nie będzie spełniał, działkowiec będzie zobligowany do doprowadzenia go do stanu zgodności z przepisami. Oznaczać to będzie zatem konieczność dokonania częściowej rozbiórki altany, która umożliwi dostosowanie jej do wymogów ustawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kiedy można budować w granicy?

Kiedy można budować w granicy działki? Czy właściciel sąsiedniej działki może wybudować dom bez otworów okiennych od mojej strony w odległości...

 

Zmiana użytkowania lokalu na dom pogrzebowy

Czy na działce określonej w studium uwarunkowań przestrzennych jako „usługowo-produkcyjna” mogę zmienić sposób użytkowania lokalu na dom...

 

Budowa domu przy drodze wewnętrznej

Posiadam działkę, na której buduję dom przy drodze wewnętrznej, droga ma długość 150 m od drogi wojewódzkiej (niedługo powiatowej) do końca mojej...

 

Podniesienie ściany kolankowej bez projektu

Inwestor podniósł ścianę kolankową bez projektu. Podniesienie to nie wykracza poza maksymalną wielkość w planie zagospodarowania. Dom w tym stanie...

 

Przesunięcie budynku o 1 metr

Dostałem pozwolenie na budowę domu na terenie bez planu zagospodarowania przestrzennego. Rozpocząłem budowę i zrobiłem zmianę, która interpretowana...

 

Czy do budowy drogi wewnętrznej potrzebne jest pozwolenie?

Planuję budowę domu na działce rolnej, posiadam warunki zabudowy. Chodzi jednak o drogę dojazdową. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi...