Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Domek o ponadnormatywnych wymiarach na działce ogrodniczej

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2018-05-25 • Aktualizacja: 2021-07-10

Posiadam domek o ponadnormatywnych wymiarach na działce ogrodniczej. Ostatnio czytałem na temat możliwości legalizacji obiektów budowlanych i chciałem się dowiedzieć, jak dokonać legalizacji mojej powiększonej altany?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Domek o ponadnormatywnych wymiarach na działce ogrodniczej

Altana ogrodowa na działce ogrodniczej

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w obrębie rodzinnych ogrodów działkowych legalizacji podlegają wyłącznie obiekty budowlane spełniające kryteria określone w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2176) nie jest dopuszczalne wznoszenie altan ogrodowych, które nie spełniają kryteriów określonych w art. 2 pkt 9a ustawy.

Wielkość domku – altany

Przez altanę ogrodową rozumieć należy wolnostojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający tę funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2.

Analogiczne kryteria obowiązują w odniesieniu do budynków gospodarczych, z wyłączeniem unormowań dotyczących przeznaczenia oraz powierzchni dodatkowej.

Przekroczenie wymiarów domku

Przekroczenie, bądź niespełnienie którejkolwiek z cech obiektu określonych w art. 13 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych aktualizuje po stronie stowarzyszenia ogrodowego obowiązek zgłoszenia naruszenia organowi nadzoru budowlanego. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w tym zakresie oraz stwierdzeniu naruszenia przepisów, stowarzyszenie wypowiada umowę dzierżawy.

Altany nienormatywnie nie podlegają ustawowemu wyłączeniu od obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę, rozbudowę lub nadbudowę. Stwierdzenie uchybienia tym przepisom może powodować również sankcje prawnokarne wobec osób, które dopuściły się prowadzenia robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na zasadzie art. 90 ustawy – Prawo budowlane.

W przypadku likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości bądź w razie wygaśnięcia prawa do działki wzniesione z naruszeniem przepisów altany nie będą stanowić przedmiotu odszkodowania.

Legalizacja domku o ponadnormatywnych wymiarach

Istotnym uprawnieniem działkowca jest możliwość uprzedniego wystąpienia do organu nadzoru budowlanego (właściwego miejscowo powiatowego inspektora nadzoru budowlanego) z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność obiektu z wymogami określonymi w art. 2 pkt 9a ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Do wniosku załączyć należy aktualny wypis z ewidencji działek oraz oświadczenie działkowca o powierzchni zabudowy altany działkowej znajdującej się na jego działce, zawierające również wskazanie powierzchni tarasów, werand lub ganków.

Za wydanie zaświadczenia nie pobiera się opłaty skarbowej.

Ponieważ altana ponadnormatywna jest z definicji obiektem, którego wzniesienie wymaga wydania pozwolenia na budowę, do oceny możliwości zastosowania procedury legalizacyjnej należy sięgnąć po przepisy odrębne. W niniejszym przypadku takim aktem jest ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która jednoznacznie wyklucza możliwość sytuowania obiektów o parametrach wyższych niż określone w art. 13.

W konsekwencji, w odniesieniu do obiektu, który kryteriów takich nie będzie spełniał, działkowiec będzie zobligowany do doprowadzenia go do stanu zgodności z przepisami. Oznaczać to będzie zatem konieczność dokonania częściowej rozbiórki altany, która umożliwi dostosowanie jej do wymogów ustawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »