Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Decyzja o ustalenie inwestycji celu publicznego na budowę ulicy wraz z kanalizacją deszczową

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-12-19 • Aktualizacja: 2021-07-10

W roku 2011 wydana została decyzja o ustalenie inwestycji celu publicznego na budowę ulicy wraz z kanalizacją deszczową. Został zatwierdzony projekt budowlany, ale nie rozpoczęto budowy. Otrzymałam zlecenie na aktualizacje dokumentacji i ponowne pozyskanie pozwolenia na budowę. W międzyczasie wybudowano kanalizację deszczową w ulicy, do której miała się włączać projektowana kanalizacja, ale w sposób uniemożliwiający podłączenie kanalizacji z projektowanej ulicy. Z tego powodu zaprojektowano odwodnienie ulicy w postaci odwodnienia liniowego i włączono w istniejącą kanalizację w ulicy przyległej. Podczas pozyskiwania pozwolenia na budowę dostałam postanowienie o braku zgodności projektu budowlanego z decyzją o ustalenie inwestycji celu publicznego ze względu na brak kanalizacji deszczowej w projekcie. Czy zapisy decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego są konkretnymi zapisami rozwiązań technicznych i czy można zrezygnować z zapisu umieszczonego w decyzji (nie wprowadzam rozwiązania zmieniającego funkcjonowanie drogi wpływu na otoczenie, stosuję jedynie inny sposób odprowadzenia wody deszczowej)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Decyzja o ustalenie inwestycji celu publicznego na budowę ulicy wraz z kanalizacją deszczową

W sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnieje prawna możliwość lokalizacji inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu inwestycji lokalizacji celu publicznego. Powyższa decyzja może zostać wydana tylko w odniesieniu do inwestycji celu publicznego. Pod tym pojęciem, zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Przepis art. 54 powołanej ustawy konkretyzuje trzy elementy, które są przedmiotem rozstrzygnięcia i muszą się znaleźć w treści decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wynika z nich, że decyzja składa się z części opisowej i graficznej.

Po pierwsze omawiana decyzja powinna określać rodzaj inwestycji - należy wskazać jaki typ zamierzenia inwestycyjnego obejmuje ustalenie warunków i zasad zagospodarowania (art. 54 pkt 1). Po drugie należy w części graficznej oznaczyć linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (art. 54 pkt 3). Po trzecie ustawodawca wylicza elementy składające się na istotę rozstrzygnięcia podejmowanego w formie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. I tak ustawodawca precyzuje, że w decyzji określa się warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych w szczególności w zakresie warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, jak również ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich (art. 54 pkt 2).

Decyzja ta ma charakter promesy, przyrzeka, że ustalone w decyzji warunki zabudowy przesądzą o treści kolejnej decyzji – pozwoleniu na budowę. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie determinuje jednak wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy o planowaniu wskazuje się, że „w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Kwestia zaliczenia danego przedsięwzięcia do mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wynika z rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r.” Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 i pkt 79 ww. rozporządzenia przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko są:

  • drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  • sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków.

W tym wypadku obawiam się, że konieczne będzie ponowne uzyskanie decyzji o lokalizacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »