Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Decyzja o ustalenie inwestycji celu publicznego na budowę ulicy wraz z kanalizacją deszczową

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-12-19

W roku 2011 wydana została decyzja o ustalenie inwestycji celu publicznego na budowę ulicy wraz z kanalizacją deszczową. Został zatwierdzony projekt budowlany, ale nie rozpoczęto budowy. Otrzymałam zlecenie na aktualizacje dokumentacji i ponowne pozyskanie pozwolenia na budowę. W międzyczasie wybudowano kanalizację deszczową w ulicy, do której miała się włączać projektowana kanalizacja, ale w sposób uniemożliwiający podłączenie kanalizacji z projektowanej ulicy. Z tego powodu zaprojektowano odwodnienie ulicy w postaci odwodnienia liniowego i włączono w istniejącą kanalizację w ulicy przyległej. Podczas pozyskiwania pozwolenia na budowę dostałam postanowienie o braku zgodności projektu budowlanego z decyzją o ustalenie inwestycji celu publicznego ze względu na brak kanalizacji deszczowej w projekcie. Czy zapisy decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego są konkretnymi zapisami rozwiązań technicznych i czy można zrezygnować z zapisu umieszczonego w decyzji (nie wprowadzam rozwiązania zmieniającego funkcjonowanie drogi wpływu na otoczenie, stosuję jedynie inny sposób odprowadzenia wody deszczowej)?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za profesjonalną poradę. Szybka i konkretna odpowiedź, to ważne w obliczu różnych kryzysów życiowych.
Irena
Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata

W sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnieje prawna możliwość lokalizacji inwestycji na podstawie decyzji o ustaleniu inwestycji lokalizacji celu publicznego. Powyższa decyzja może zostać wydana tylko w odniesieniu do inwestycji celu publicznego. Pod tym pojęciem, zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Przepis art. 54 powołanej ustawy konkretyzuje trzy elementy, które są przedmiotem rozstrzygnięcia i muszą się znaleźć w treści decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wynika z nich, że decyzja składa się z części opisowej i graficznej.

Po pierwsze omawiana decyzja powinna określać rodzaj inwestycji - należy wskazać jaki typ zamierzenia inwestycyjnego obejmuje ustalenie warunków i zasad zagospodarowania (art. 54 pkt 1). Po drugie należy w części graficznej oznaczyć linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (art. 54 pkt 3). Po trzecie ustawodawca wylicza elementy składające się na istotę rozstrzygnięcia podejmowanego w formie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. I tak ustawodawca precyzuje, że w decyzji określa się warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych w szczególności w zakresie warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, jak również ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich (art. 54 pkt 2).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Decyzja ta ma charakter promesy, przyrzeka, że ustalone w decyzji warunki zabudowy przesądzą o treści kolejnej decyzji – pozwoleniu na budowę. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie determinuje jednak wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy o planowaniu wskazuje się, że „w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Kwestia zaliczenia danego przedsięwzięcia do mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wynika z rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r.” Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 i pkt 79 ww. rozporządzenia przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko są:

  • drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  • sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków.

W tym wypadku obawiam się, że konieczne będzie ponowne uzyskanie decyzji o lokalizacji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »