Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Roboty ziemne na nieużywanej działce

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Wykonałem wykop pod budynek mieszkalny i część piasku wywiozłem na moją inną działkę z zamiarem wykorzystania tego piasku do utwardzenia części gruntu (łąki i nieużytków). Bez utwardzenia części pasa (ok. 5 m) tej działki nie będę miał możliwości przejazdu do całej powierzchni tych łąk i pastwisk. Czy mogę usypać pas o szerokości 5 m na tej łące lub czy mogę wykopać rów o szerokości 4–5m, a następnie go zasypać i utwardzić, a wykopany torf rozplantować na tej łące i nieużytkach?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Roboty ziemne na nieużywanej działce

Utwardzenie powierzchni gruntu

Niestety, ale na działkach rolnych także obowiązują przepisy prawa budowlanego. Co więcej, art. 29 ust. 2 pkt 5) Prawa budowlanego mówi o tym, że pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na m.in. utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

Warto jednocześnie wskazać za komentatorami [tak m.in. Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2011], że z ww. przepisu wynika, że wykonywanie tego rodzaju robót na gruncie niebędącym działką budowlaną wymaga pozwolenia na budowę.

Jeżeli zatem droga leży na działkach budowlanych, to jej utwardzenie w zakresie nakładałoby na Pana jedynie obowiązek zgłoszenia prac.

Gdyby zaś działka nie była budowlaną, to inwestycja taka wymagałabym uzyskania pozwolenia na budowę.

Na takim samym stanowisku stoi orzecznictwo sądowe. Zgodnie z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2009 r., sygn. akt VII SA/Wa 1398/2009, charakter robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu nie ulega zmianie nawet gdyby przyjąć, iż na miejsce dotychczasowego utwardzenia betonowego została położona kostka brukowa. Nadal bowiem mamy do czynienia z utwardzeniem powierzchni gruntu, które to utwardzenie składa się z warstwy płyt betonowych i warstwy kostki brukowej.

Zobacz też: Czy ułożenie kostki brukowej wymaga zgłoszenia

Samowola budowlana

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 5 Prawa budowlanego zamiar wykonania utwardzenia powierzchni gruntu na działkach budowlanych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, przy czym dla oceny prawnej dokonanej samowoli nie ma znaczenia, czy inwestor nie dopełnił obowiązku zgłoszenia zamiaru wykonania przedmiotowych robót świadomie, czy uczynił to z powodu nieznajomości przepisów prawa. Na działkach zaś ni mających charakteru budowlanej – wymagane jest uzyskanie pozwolenia.

Wykonanie prac budowlanych bez wymaganego zgłoszenia czy pozwolenia stanowi samowolę budowlaną.

Takie stanowisko, że utwardzenie gruntu wymaga zgłoszenia/pozwolenia, jest już ujednolicone w orzecznictwie sądowym.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo budowlane zgłoszenia wymaga zamiar utwardzenia powierzchni gruntu na działkach budowlanych. Prawo budowlane nie zawiera norm, które określałyby pojęcie „utwardzenie gruntu”. W literaturze i orzecznictwie sądowym reprezentowany jest pogląd, że są to wszelkiego rodzaju prace, które wiążą się z utwardzeniem powierzchni gruntu z wykorzystaniem materiałów budowlanych takich jak. np. wykonanie płyty betonowej, ułożenie kostki brukowej itp. (tak: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. akt II OSK 99/2007).

Definicja działki budowlanej

Definicję działki budowlanej zawiera:

  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami, według której za działkę budowlana należy rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.
  • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie pojęcie to oznacza: nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać m.in. działki budowlane zdefiniowane, zostały w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pozwolenie lub zgłoszenie

Reasumując:

  • jeśli droga ma być wykonana na działce rolnej – musi Pan uzyskać pozwolenie i wyłącznie spod produkcji rolnej,
  • jeśli na działce budowlanej – wystarczy zgłoszenie.

Zgodnie z orzecznictwem (wyrok o sygn. akt II SA/Po 555/13): „przez utwardzenie gruntu należy rozumieć wszelkiego rodzaju prace, które wiążą się z utwardzeniem powierzchni gruntu z wykorzystaniem materiałów budowlanych, a więc np. wylanie płyty betonowej, ułożenie kostki brukowej. Tak scharakteryzowane prace kwalifikowane są jako roboty budowlane, o których stanowi art. 29 ust. 2 pkt 5 p.b. Należy od nich odróżnić roboty ziemne przy których realizacji nie są wykorzystywane żadne materiały budowlane, a które polegają np. na wyrównaniu terenu”.

Zmiana przeznaczenia działki rolnej wymaga wyłączenia z produkcji rolnej w trybie art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) oraz uiszczenia opłaty z tytułu wyłączenia.

Jeśli utwardza i podnosi Pan teren ziemią, a skutkiem jest podniesienie terenu i naruszenie stosunków wodnych na gruntach sąsiednich, to wójt może wszcząć przeciwko Panu postępowanie na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, nakładając obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom (art. 29.)

Jeśli niwelacja terenu, nawiezienie ziemi, nie jest związana robotami budowlanymi w celu wybudowania obiektu budowlanego i nie powoduje zmiany przeznaczenia terenu, w tym funkcji pełnionej przez powierzchnię ziemi danej nieruchomości, nie wymaga żadnych procedur.

Nie może Pan wykonać niektórych prac bez zachowania ww. warunków, bowiem narazi się Pan na odpowiedzialność finansową z powodu dopuszczenia się samowoli budowlanej. A taką jest utwardzenie części gruntu i przeznaczenie go pod drogę dojazdową. Samo zaś wysypanie torfu czy ziemi na działce rolnej nie wymaga zgłoszeń ani pozwoleń, o ile nie zmienia to charakteru rolnego gruntu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »