Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można dodać do istniejącego rozgraniczenia dwóch graniczników?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-02-06 • Aktualizacja: 2021-04-11

Mam pytanie z zakresu geodezyjno-prawnego. Niedawno przeprowadziłem na własny wniosek rozgraniczenie działki z sąsiadem. Geodeta nie wskazał jednak dokładnie granicy na pewnym odcinku, gdzie jest dużo krzaków, drzew itd. Nie widzę tej granicy i nie umiem jej wyznaczyć. Chciałbym dla jasności poprosić o dodatkowe oznaczenia. Czy można dodać do istniejącego rozgraniczenia dwóch graniczników? Jak to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problematykę rozgraniczenia nieruchomości w postępowaniu administracyjnym reguluje Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (P.g.ik.) i rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczenia nieruchomości31, a także Ustawa Kodeks cywilny, który stanowi podstawę materialnoprawną wytyczającą zasady rozgraniczania nieruchomości sąsiednich.

W myśl rozdziału 6 ustawy P.g.ik. oraz rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczenia nieruchomości rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granic przez określenie punktów granicznych i utrwalenie tych punktów na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów, które potwierdzą wcześniejsze określenie punktów (art. 29 pkt 1 P.g.ik.).

Po złożeniu wniosku o przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości i jego wszczęciu, a także upoważnieniu geodety do przeprowadzenia czynności ustalania przebiegu granic dalsze czynności rozgraniczeniowe przeprowadzane są już przez uprawnionego geodetę. Szczegółowy tryb i rodzaj czynności, które podejmuje geodeta w toku postępowania rozgraniczeniowego, określony jest w rozdziale 3 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453, dalej jako rozporządzenie R.n.). Dla stron istotne jest doręczenie wezwania do stawienia się na gruncie, które to wezwanie powinno być doręczone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem (art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, dalej jako P.g.k.). W razie niestawienia się konieczne jest usprawiedliwienie niestawiennictwa, bowiem brak usprawiedliwienia nie wstrzymuje czynności geodety.

Na gruncie geodeta ustala przebieg granicy na podstawie dowodów, którymi mogą być dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1, ewentualnie § 6 ust. 1 rozporządzenia R.n., a jeżeli brak jest tych dokumentów lub są ze sobą sprzeczne, przyjmuje oświadczenia stron co do przebiegu granicy (§ 12 rozporządzenia R.n.). Oświadczenia te mogą stanowić podstawę ustalenia przebiegu granicy tylko wówczas, gdy nie są sprzeczne z dokumentami.

W razie sporu co do przebiegu granicy geodeta nakłania strony do zawarcie ugody (§ 13 rozporządzenia R.n.). Ugoda zawarta przed geodetą ma moc ugody sądowej (art. 31 ust. 4 P.g.k.), przy czym geodeta powinien odmówić spisania takiej ugody, której treść byłaby w wyraźny sposób sprzeczna ze zgromadzonym w sprawie miarodajnym materiałem dowodowym (zobacz: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 1997 r., sygn. akt SA/Ka 2492/95; ONSA 1998 r. Nr 4, poz. 118).

Czynności podjęte przez geodetę na gruncie powinny znaleźć odzwierciedlenie w protokole granicznym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia R.n., zaś akt ugody ustalający granicę obowiązującą po podpisaniu ugody spisywany jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia R.n. (§ 20 i § 21).

W przypadku ustalenia przebiegu granicy, czy to na podstawie zebranych dowodów, oświadczenia stron lub ugody, geodeta stabilizuje punkty graniczne oraz wykonuje pomiar granicy (§ 11 pkt 2 i 4 rozporządzenia R.n.). Jeżeli zaś przebieg granicy nie został ustalony, wówczas geodeta podejmuje czynności, o których mowa w § 15 tego rozporządzenia.

Po zakończeniu czynności przez geodetę dokumentacja rozgraniczenia oraz dokumentacja techniczna trafia do organu prowadzącego postępowanie, który w zależności od sposobu ustalenia granicy, ewentualnie w razie jej nieustalenia, podejmuje rozstrzygnięcie kończące administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe

Zgodnie z § 18 Rozporządzenia:

„1. Znaki graniczne umieszcza się w odległości dobrej widoczności z punktu na punkt, w odstępach nie większych niż 200 m.

2. W przypadku granic naturalnych, nieregularnych, znaki graniczne osadza się w głównych punktach załamania granicy lub w ich pobliżu, z podaniem danych pozwalających na wyznaczenie wszystkich punktów granicznych”.

Jeśli więc znaków nie widać, jednego stojąc przy drugim, należy wezwać geodetę do uzupełnienia znaków granicznych, bowiem takie działanie geodety jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia. Jeśli da się ustalić linię prostą między znakami granicznymi – nie ma obowiązku wbijania kolejnych pali. Możecie granicę zaznaczyć sami.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »