Kategoria: Nadzór budowlany, samowola budowlana

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budynek gospodarczy w gospodarstwie rolnym

Michał Kowalski • Opublikowane: 2016-03-18

Posiadam gospodarstwo rolne. W latach 90. wybudowaliśmy budynek gospodarczy bez pozwoleń. Jak go teraz zalegalizować bez rozbiórki? Budowa zakończona była w 96 r., ale nie mamy na to dokumentów.

Michał Kowalski

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za profesjonalną poradę. Szybka i konkretna odpowiedź, to ważne w obliczu różnych kryzysów życiowych.
Irena
Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata

Celem wstępu należy wyjaśnić, jakich formalności wymagała budowa budynku gospodarczego, o którym mowa w zapytaniu. Z zasady roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego). Niemniej jednak w przypadku budynków parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, jak również wolno stojących parterowych budynków gospodarczych uzyskanie pozwolenia nie jest konieczne, a zamiast tego inwestor powinien zgłosić zamiar budowy właściwemu organowi budowlanemu (art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2, art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego).

Generalnie jeżeli obiekt budowlany został wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, ewentualnie gdy został zgłoszony sprzeciw do zgłoszenia, wówczas organ budowlany wydaję decyzję o nakazie rozbiórki obiektu (art. 48 ust. 1, art. 49b ust. 1 Prawa budowlanego).

Jednakże pod pewnymi warunkami dopuszczalna jest legalizacja samowoli budowlanej, co pozwala uniknąć rozbiórki. Zgodnie z art. 49 ust. 2 i art. 49b ust. 2 Prawa budowlanego, aby samowola budowlana została zalegalizowana, budowa musi być zgodna z:

 • przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
 • innymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.

Niespełnienie powyższych warunków uniemożliwia legalizację obiektu i skutkuje koniecznością jego rozbiórki.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Aby wszcząć postępowanie legalizacyjne, powinna Pani złożyć do właściwego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego podanie o jego wszczęcie, w którym poda Pani informacje o obiekcie budowlanym, w szczególności adres i dane ewidencyjne, a w miarę możliwości także rok, w którym budowa została zakończona.

Jeżeli wybudowany obiekt spełnia powyższe warunki, wtedy w pierwszym etapie procedury legalizacyjnej organ wydaje postanowienie, w którym nakazuje inwestorowi złożenie w określonym terminie następujących dokumentów:

 • zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego – decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (dotyczy legalizacji związanej z nieuzyskaniem pozwolenia na budowę),
 • projektu zagospodarowania działku lub terenu (dotyczy legalizacji związanej z niedokonaniem zgłoszenia budowy),
 • zgłoszenia zamiaru budowy określającego rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia wraz z – w zależności od potrzeb – odpowiednimi szkicami lub rysunkami, a także pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami (dotyczy legalizacji związanej z niedokonaniem zgłoszenia budowy),
 • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • zaświadczenia izby samorządu zawodowego dotyczącego osoby sporządzającej projekt, aktualnego na dzień opracowania projektu (art. 48 ust. 3, art. 49b ust. 2 Prawa budowlanego).

Gdy inwestor przedłoży wskazane dokumenty, wówczas organ przechodzi do kolejnego etapu procedury legalizacyjnej. Jak bowiem wynika z art. 49 ust. 1 Prawa budowlanego, aby projekt został zatwierdzony, organ musi zbadać:

 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
 • wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

Po weryfikacji tych okoliczności organ wydaje postanowienie ustalające opłatę legalizacyjną (art. 49 ust. 1, art. 49b ust. 4 Prawa budowlanego). Niestety opłaty te są dość wysokie. W przypadku samowoli polegającej nieuzyskaniu pozwolenia na budowę kwota stanowi iloczyn liczby 50, stawki 500 zł, współczynnika kategorii obiektu budowlanego i współczynnika wielkości obiektu budowlanego – parametry te można odczytać z załącznika do ustawy (art. 49 ust. 2, art. 59f ust. 1–2 Prawa budowlanego). Natomiast jeżeli samowola polega na niedokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy, wówczas zgodnie z art. 49b ust. 5 pkt 2 Prawa budowlanego opłata legalizacyjna wynosi 5000 zł.

Gdy opłata legalizacyjna zostanie uiszczona, a organ nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości w projekcie i pozostałej dokumentacji, wówczas zgodnie z art. 49 ust. 4 i art. 49b ust. 6 Prawa budowlanego następuje legalizacja budowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »