Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budynek gospodarczy w gospodarstwie rolnym

Michał Kowalski • Opublikowane: 2016-03-18

Posiadam gospodarstwo rolne. W latach 90. wybudowaliśmy budynek gospodarczy bez pozwoleń. Jak go teraz zalegalizować bez rozbiórki? Budowa zakończona była w 96 r., ale nie mamy na to dokumentów.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Celem wstępu należy wyjaśnić, jakich formalności wymagała budowa budynku gospodarczego, o którym mowa w zapytaniu. Z zasady roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego). Niemniej jednak w przypadku budynków parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, jak również wolno stojących parterowych budynków gospodarczych uzyskanie pozwolenia nie jest konieczne, a zamiast tego inwestor powinien zgłosić zamiar budowy właściwemu organowi budowlanemu (art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2, art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego).

Generalnie jeżeli obiekt budowlany został wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, ewentualnie gdy został zgłoszony sprzeciw do zgłoszenia, wówczas organ budowlany wydaję decyzję o nakazie rozbiórki obiektu (art. 48 ust. 1, art. 49b ust. 1 Prawa budowlanego).

Jednakże pod pewnymi warunkami dopuszczalna jest legalizacja samowoli budowlanej, co pozwala uniknąć rozbiórki. Zgodnie z art. 49 ust. 2 i art. 49b ust. 2 Prawa budowlanego, aby samowola budowlana została zalegalizowana, budowa musi być zgodna z:

 • przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
 • innymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.

Niespełnienie powyższych warunków uniemożliwia legalizację obiektu i skutkuje koniecznością jego rozbiórki.

Aby wszcząć postępowanie legalizacyjne, powinna Pani złożyć do właściwego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego podanie o jego wszczęcie, w którym poda Pani informacje o obiekcie budowlanym, w szczególności adres i dane ewidencyjne, a w miarę możliwości także rok, w którym budowa została zakończona.

Jeżeli wybudowany obiekt spełnia powyższe warunki, wtedy w pierwszym etapie procedury legalizacyjnej organ wydaje postanowienie, w którym nakazuje inwestorowi złożenie w określonym terminie następujących dokumentów:

 • zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego – decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (dotyczy legalizacji związanej z nieuzyskaniem pozwolenia na budowę),
 • projektu zagospodarowania działku lub terenu (dotyczy legalizacji związanej z niedokonaniem zgłoszenia budowy),
 • zgłoszenia zamiaru budowy określającego rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia wraz z – w zależności od potrzeb – odpowiednimi szkicami lub rysunkami, a także pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami (dotyczy legalizacji związanej z niedokonaniem zgłoszenia budowy),
 • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • zaświadczenia izby samorządu zawodowego dotyczącego osoby sporządzającej projekt, aktualnego na dzień opracowania projektu (art. 48 ust. 3, art. 49b ust. 2 Prawa budowlanego).

Gdy inwestor przedłoży wskazane dokumenty, wówczas organ przechodzi do kolejnego etapu procedury legalizacyjnej. Jak bowiem wynika z art. 49 ust. 1 Prawa budowlanego, aby projekt został zatwierdzony, organ musi zbadać:

 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
 • wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

Po weryfikacji tych okoliczności organ wydaje postanowienie ustalające opłatę legalizacyjną (art. 49 ust. 1, art. 49b ust. 4 Prawa budowlanego). Niestety opłaty te są dość wysokie. W przypadku samowoli polegającej nieuzyskaniu pozwolenia na budowę kwota stanowi iloczyn liczby 50, stawki 500 zł, współczynnika kategorii obiektu budowlanego i współczynnika wielkości obiektu budowlanego – parametry te można odczytać z załącznika do ustawy (art. 49 ust. 2, art. 59f ust. 1–2 Prawa budowlanego). Natomiast jeżeli samowola polega na niedokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy, wówczas zgodnie z art. 49b ust. 5 pkt 2 Prawa budowlanego opłata legalizacyjna wynosi 5000 zł.

Gdy opłata legalizacyjna zostanie uiszczona, a organ nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości w projekcie i pozostałej dokumentacji, wówczas zgodnie z art. 49 ust. 4 i art. 49b ust. 6 Prawa budowlanego następuje legalizacja budowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Rozbudowa budynku mieszkalnego bez pozwolenia

Mój rodzinny dom został wybudowany w latach 60-tych. Wcześniej stał tam mały budynek gospodarczy ze stryszkiem. Mój ojciec w latach 70-tych...

 

Nakaz rozbiórki budynku gospodarczego samowolnie postawionego

Dostaliśmy decyzję PINB o nakazie rozbiórki budynku gospodarczego samowolnie postawionego. Budynek został wybudowany w granicy działek ok. 1975 r....

 

Konsekwencje ujawnienia samowoli budowlanej

Jakie mogą być konsekwencje ujawnienia samowoli budowlanej? Chodzi o drewnianą wiatę o powierzchni 30 m 2 powstałą przed 1990 rokiem.

 

Instalacja OC jako samowola

Przed 28.06.2015 r. popełniono samowolę budowlaną w postaci wykonani instalacji centralnego ogrzewania. Nowelizacją ustawy roboty te zostały zwolnione od...

 

Problemy z legalizacją samowoli budowlanej w gminie

Nasz problem to legalizacja samowoli budowlanej w gminie. Został postawiony domek letniskowy na działce leśnej, staramy się o warunki zabudowy, żeby...

 

Donos do starostwa o postawieniu budynku gospodarczego na działce

Gospodarstwo rolne ma ok 3,5 ha. W jednym końcu jest siedlisko zabudowane, w drugim – na działce rolnej, przy lesie i łąkach, został...

 

Usunięcie samowoli z działki sąsiada

Na działce sąsiedniej i w granicy mojej działki sąsiad przed rokiem 1992 wybudował bez zgody moich rodziców budynek garażu oraz inny budynek. Od...