Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budynek gospodarczy w gospodarstwie rolnym

Michał Kowalski • Opublikowane: 2016-03-18

Posiadam gospodarstwo rolne. W latach 90. wybudowaliśmy budynek gospodarczy bez pozwoleń. Jak go teraz zalegalizować bez rozbiórki? Budowa zakończona była w 96 r., ale nie mamy na to dokumentów.

Michał Kowalski

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Celem wstępu należy wyjaśnić, jakich formalności wymagała budowa budynku gospodarczego, o którym mowa w zapytaniu. Z zasady roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego). Niemniej jednak w przypadku budynków parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, jak również wolno stojących parterowych budynków gospodarczych uzyskanie pozwolenia nie jest konieczne, a zamiast tego inwestor powinien zgłosić zamiar budowy właściwemu organowi budowlanemu (art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2, art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego).

Generalnie jeżeli obiekt budowlany został wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, ewentualnie gdy został zgłoszony sprzeciw do zgłoszenia, wówczas organ budowlany wydaję decyzję o nakazie rozbiórki obiektu (art. 48 ust. 1, art. 49b ust. 1 Prawa budowlanego).

Jednakże pod pewnymi warunkami dopuszczalna jest legalizacja samowoli budowlanej, co pozwala uniknąć rozbiórki. Zgodnie z art. 49 ust. 2 i art. 49b ust. 2 Prawa budowlanego, aby samowola budowlana została zalegalizowana, budowa musi być zgodna z:

 • przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
 • innymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.

Niespełnienie powyższych warunków uniemożliwia legalizację obiektu i skutkuje koniecznością jego rozbiórki.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Aby wszcząć postępowanie legalizacyjne, powinna Pani złożyć do właściwego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego podanie o jego wszczęcie, w którym poda Pani informacje o obiekcie budowlanym, w szczególności adres i dane ewidencyjne, a w miarę możliwości także rok, w którym budowa została zakończona.

Jeżeli wybudowany obiekt spełnia powyższe warunki, wtedy w pierwszym etapie procedury legalizacyjnej organ wydaje postanowienie, w którym nakazuje inwestorowi złożenie w określonym terminie następujących dokumentów:

 • zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego – decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (dotyczy legalizacji związanej z nieuzyskaniem pozwolenia na budowę),
 • projektu zagospodarowania działku lub terenu (dotyczy legalizacji związanej z niedokonaniem zgłoszenia budowy),
 • zgłoszenia zamiaru budowy określającego rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia wraz z – w zależności od potrzeb – odpowiednimi szkicami lub rysunkami, a także pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami (dotyczy legalizacji związanej z niedokonaniem zgłoszenia budowy),
 • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • zaświadczenia izby samorządu zawodowego dotyczącego osoby sporządzającej projekt, aktualnego na dzień opracowania projektu (art. 48 ust. 3, art. 49b ust. 2 Prawa budowlanego).

Gdy inwestor przedłoży wskazane dokumenty, wówczas organ przechodzi do kolejnego etapu procedury legalizacyjnej. Jak bowiem wynika z art. 49 ust. 1 Prawa budowlanego, aby projekt został zatwierdzony, organ musi zbadać:

 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
 • wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

Po weryfikacji tych okoliczności organ wydaje postanowienie ustalające opłatę legalizacyjną (art. 49 ust. 1, art. 49b ust. 4 Prawa budowlanego). Niestety opłaty te są dość wysokie. W przypadku samowoli polegającej nieuzyskaniu pozwolenia na budowę kwota stanowi iloczyn liczby 50, stawki 500 zł, współczynnika kategorii obiektu budowlanego i współczynnika wielkości obiektu budowlanego – parametry te można odczytać z załącznika do ustawy (art. 49 ust. 2, art. 59f ust. 1–2 Prawa budowlanego). Natomiast jeżeli samowola polega na niedokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy, wówczas zgodnie z art. 49b ust. 5 pkt 2 Prawa budowlanego opłata legalizacyjna wynosi 5000 zł.

Gdy opłata legalizacyjna zostanie uiszczona, a organ nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości w projekcie i pozostałej dokumentacji, wówczas zgodnie z art. 49 ust. 4 i art. 49b ust. 6 Prawa budowlanego następuje legalizacja budowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy odpłatnych porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile kosztuje porada prawna?

Wszystkie sprawy wyceniane są indywidualnie i zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje. Ceny zaczynają się od 40 zł.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin od momentu zaakceptowania wpłaty. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Rozbudowa budynku mieszkalnego bez pozwolenia

Mój rodzinny dom został wybudowany w latach 60-tych. Wcześniej stał tam mały budynek gospodarczy ze stryszkiem. Mój ojciec w latach 70-tych...

Nakaz rozbiórki budynku gospodarczego samowolnie postawionego

Dostaliśmy decyzję PINB o nakazie rozbiórki budynku gospodarczego samowolnie postawionego. Budynek został wybudowany w granicy działek ok. 1975 r....

Konsekwencje ujawnienia samowoli budowlanej

Jakie mogą być konsekwencje ujawnienia samowoli budowlanej? Chodzi o drewnianą wiatę o powierzchni 30 m 2 powstałą przed 1990 rokiem.

Instalacja OC jako samowola

Przed 28.06.2015 r. popełniono samowolę budowlaną w postaci wykonani instalacji centralnego ogrzewania. Nowelizacją ustawy roboty te zostały zwolnione od...

Problemy z legalizacją samowoli budowlanej w gminie

Nasz problem to legalizacja samowoli budowlanej w gminie. Został postawiony domek letniskowy na działce leśnej, staramy się o warunki zabudowy, żeby...

Donos do starostwa o postawieniu budynku gospodarczego na działce

Gospodarstwo rolne ma ok 3,5 ha. W jednym końcu jest siedlisko zabudowane, w drugim – na działce rolnej, przy lesie i łąkach, został...

Usunięcie samowoli z działki sąsiada

Na działce sąsiedniej i w granicy mojej działki sąsiad przed rokiem 1992 wybudował bez zgody moich rodziców budynek garażu oraz inny budynek. Od...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »