Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budynek nie spełnia kryteriów zabytku a wpis do gminnej ewidencji zabytków

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-10-18

Chciałbym się dowiedzieć, o co chodzi z tym wpisaniem budynku do ewidencji zabytków skoro budynek został przebudowany w latach siedemdziesiątych i nie ma na ten temat żadnej wzmianki. Moim zdaniem ten budynek nie spełnia kryteriów zabytku, to jakiś absurd, ale jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budynek nie spełnia kryteriów zabytku a wpis do gminnej ewidencji zabytków

Wpisanie nieruchomości do ewidencji zabytków ma wpływ na uprawnienia i obowiązki właściciela tejże nieruchomości (por. np. art. 19 ust. 1a i ust. 1b ustawy o ochronie zabytków, art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 31 i art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane). Podlega zatem kontroli sądowoadministracyjnej, po wyczerpaniu trybu skargowego uregulowanego w P.p.s.a. Tryb ten określają art. 52 § 3 i art. 53 § 2 – skargę można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności. Termin do wniesienia skargi wynosi 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków, zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Po myśli zaś art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania – zabytki nieruchome będące, w szczególności: a) krajobrazami kulturowymi, b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, c) dziełami architektury i budownictwa, d) dziełami budownictwa obronnego, e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi, f) cmentarzami, g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, h) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji.

Ewidencja zabytków zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie zabytków, jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków Generalny Konserwator Zabytków prowadzi krajową ewidencję zabytków w formie zbioru kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się w wojewódzkich ewidencjach zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa (ust. 2). Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy (ust. 4).

W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: zabytki nieruchome wpisane do rejestru (ust. 4 pkt 1); inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków (ust. 4 pkt 2) oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków (ust. 4 pkt 3).

Umieszczenie zabytku w ewidencji zabytków stanowi natomiast czynność administracyjnoprawną, rozstrzygającą, stanowiącą oświadczenie woli organu konserwatorskiego. Nie wymaga ono sformalizowanego działania, a nawet powiadomienia właściciela zabytku ujętego w ewidencji o zamiarze czy fakcie umieszczenia tam jego nieruchomości. Nie prowadzi się w tym zakresie postępowania administracyjnego, a co za tym idzie nie wydaje się decyzji administracyjnej i nie sporządza pisemnego uzasadnienia, które odzwierciedlałoby motywy i przesłanki podjęcia czynności przez organ.

Powinien Pan uzyskać opinię Narodowego Instytutu Dziedzictwa, że budynek nie spełnia żadnych kryteriów zabytku. Po tym wnieść do gminy wniosek o wykreślenie z ewidencji poprzez procedurę usunięcia naruszenia prawa.

Nie ma znaczenia dla sprawy, kiedy przebudowano budynek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »