Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Budowa domu na działce rolnej

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2015-10-19 • Aktualizacja: 2022-05-16

Chciałbym wybudować dom na działce rolnej. Jak to zrobić? W naszej gminie uchwalony został plan miejscowy. Dodam, że rolnikiem nie jestem, prowadzę działalność gospodarczą i mam kilka hektarów działek rolnych i budowlanych, ale gdyby było trzeba, mogę tę działkę przepisać na rolnika. I drugie pytanie: Czy budując na takiej działce, muszę zachować warunki zabudowy takie jak na działkach budowlanych? Czy np. będę mógł zbudować dom z płaskim dachem albo piwnicą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa domu na działce rolnej

W sytuacji gdy chce Pan rozpocząć budowę na gruntach klasyfikowanych jako rolne, a nie jest Pan rolnikiem, to ma Pan dwie drogi, które umożliwią Panu budowę.

Po pierwsze, powinien udać się Pan do gminy i poprosić o udostępnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którego dowie się Pan, czy Pański grunt, mimo że jest gruntem rolnym, przewidziany jest pod zabudowę, czy też tylko pod uprawę, a może jest przewidziany pod zabudowę mieszkaniową.

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych

Ponieważ nie jest Pan rolnikiem, do rozpoczęcia budowy konieczna jest zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na nierolnicze w trybie zmiany przestrzennego planu zagospodarowania w gminie (gdy taki istnieje) bądź w trybie ustalania warunków zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (gdy planu nie ma). W tym celu musi Pan złożyć wniosek o zmianę planu zagospodarowania gruntów w obrębie Pańskiej działki. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. W przypadku gdy grunty posiadane przez Pana należą do wyższej klasy gruntów, to do ich przekształcenia konieczne jest uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi – użytki rolne klas I-III. Kolejnym krokiem na drodze do przekwalifikowania gruntu z rolnego na budowlany jest wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. O tym, czy grunt określony w ewidencji gruntów jako użytek rolny wymaga wyłączenia z produkcji rolnej, decyduje jego klasa bonitacyjna. Uzyskanie decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej nie jest konieczne w odniesieniu do gruntów klas IV-VI złożonych z gleb pochodzenia mineralnego. Natomiast wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, wymaga decyzji zezwalającej na takie wyłączenie.

Proces ten niestety może trwać, bowiem jego tempo uzależnione jest de facto jedynie od dobrej woli urzędników, ustawy bowiem nie wyznaczają tutaj żadnych terminów.

Zobacz też: Dom na zgłoszenie na działce rolnej

Pozwolenie na budowę na gruntach klasyfikowanych jako rolne

Po przekształceniu działki może już ubiegać się Pan o pozwolenie na budowę.

Szybszą drogą jest przepisanie (w drodze darowizny lub poprzez sprzedaż) działki, na której ma być budowa, ojcu będącemu rolnikiem. Jako rolnik Pański ojciec ma prawo do budowy siedliska (zabudowa siedliskowa / zabudowa zagrodowa – terminy te są stosowane zamiennie w różnych ustawach) na posiadanej nieruchomości. Przez zabudowę zagrodową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych. Dom w zabudowie siedliskowej może wznosić rolnik, jest on bowiem bezpośrednio związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Rolnikiem według przepisów obowiązującego prawa jest osoba, która dysponuje gruntem o powierzchni co najmniej 1 ha w formie własności, wieczystego użytkowania czy dzierżawy i ma odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z zapisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego osoba fizyczna ma odpowiednie kwalifikacje, jeżeli: 1) uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze albo wykształcenie średnie lub wyższe, 2) lub osobiście prowadziła gospodarstwo rolne albo pracowała w gospodarstwie rolnym przez co najmniej pięć lat (art. 2 i 6 rozporządzenia). W takiej sytuacji wystarczy, że Pański tata złoży wniosek o pozwolenie na budowę.

Ponieważ w Pańskiej gminie uchwalony jest plan miejscowy, musi być nim ustalona minimalna powierzchnia działki wymagana w gminie do budowy domu w zabudowie siedliskowej. Jeśli działka jest mniejsza niż przewidziana w planie, to nie uzyska Pan (ojciec) pozwolenia na budowę. Jeśli jest większa lub równa, można składać wniosek o pozwolenie na budowę siedliska, oczywiście z zachowaniem wymogów koniecznych do uzyskania pozwolenia.

Dokumenty niezbędne przy zdobywaniu pozwolenia na budowę

Zgodnie z Prawem budowlanym do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

  1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 33 Prawa budowlanego).

Co do pytania: czy może Pan wybudować budynek z piwnicą lub z płaskim dachem, to kwestie te są uzależnione od zapisów miejscowego planu zagospodarowania, jeżeli plan nie zabrania takiej zabudowy, jest ona dopuszczalna. W kwestiach tych pomogą Panu urzędnicy gminy oraz architekt, który będzie wykonywał projekt zabudowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »