Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Budowa domu na działce 2RM w MPZP w sąsiedztwie terenów zalesień

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Posiadam działkę budowlaną o pow. 1000 m2 oznaczoną kategorią 2RM. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest dla tego terenu zapis: 1) przeznaczenie podstawowe „tereny zabudowy zagrodowej”; 2) przeznaczenie uzupełniające „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”. Czy na takiej działce, nie będąc rolnikiem, mogę postawić dom? Ponadto działka graniczy z terenem zalesień ZLZ. Czy istnieją jakieś wytyczne dotyczące odległości domu od granicy z taką działką? Dużo jest informacji, jeśli chodzi o granicę z lasem (ZL), ale nic nie znalazłem na temat odległości od granicy z terenami zalesień (ZLZ).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa domu na działce 2RM w MPZP w sąsiedztwie terenów zalesień

2RM, podstawowe i uzupełniające przeznaczenie działki w MPZP

Na podstawie przedstawionych informacji należy stwierdzić, że działka będąca przedmiotem analizy znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczonym symbolem 2RM. Zgodnie z zapisami uchwały gminy X w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – przez przeznaczenie podstawowe rozumie się przeznaczenie, które dominuje na danym terenie, zaś przez przeznaczenie uzupełniające należy rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe i nie jest z nim sprzeczne.

Dla wskazanego terenu przeznaczeniem podstawowym są tereny zabudowy zagrodowej, zaś przeznaczeniem uzupełniającym jest m.in. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ponadto wymieniona uchwała gminy dopuszcza możliwość przekształcenia istniejącej zabudowy zagrodowej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zatem na wskazanej działce możliwe jest wybudowanie budynku mieszkalnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, gdyż uwzględniając zapisy uchwały – nie jest to zabudowa sprzeczna z podstawowym przeznaczeniem terenu przewidzianym w planie.

Odległości budynku mieszkalnego od granicy z terenem zalesień

Jeśli chodzi o wymagane przepisami prawa odległości budynku mieszkalnego od granicy działki, to teren lasów i teren zalesień pod tym względem należy traktować na równi. Teren lasów w przywołanej uchwale gminy oznacza teren istniejących lasów, zaś teren zalesień oznacza inne obszary, które docelowo przeznaczone są do zalesienia w celu utworzenia lasu.

Zasady ustalania odległości poszczególnych budynków od granicy wynikają z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.; zwanego dalej „r.w.t.b.u.”). Co do zasady, minimalna odległość budynku mieszkalnego od granicy lasu wynosi 12 m dla budynków ze ścianami i przykryciem dachu nierozprzestrzeniającymi ognia oraz 16 m dla budynków ze ścianami lub przykryciem dachu rozprzestrzeniającymi ogień.

Ponadto po uwzględnieniu odpowiednich wymagań konstrukcyjnych dla budowanego budynku jest możliwe zmniejszenie ww. odległości do 4 m od lasu, jeżeli granica lasu znajduje się na sąsiedniej działce (§ 278 ust. 8a r.w.t.b.u).

W związku z powyższym, w świetle braku zapisów w planie odnośnie odległości budowanych budynków od granicy działki oraz z uwagi na obowiązujące przepisy odrębne w tym zakresie, ostateczną decyzję o możliwości zachowania konkretnej odległości od granicy działki i granicy lasu podejmuje osoba projektująca budynek mieszkalny po uwzględnieniu wszystkich jego parametrów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »