Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Budowa altany na dwóch ogródkach działkowych

Autor: Grzegorz Stefanowski

Czy jest możliwość wybudowania altany na powierzchni dwóch ogródków działkowych? Posiadam jedną działkę, a syn drugą obok. Postanowiliśmy wybudować wspólną altanę na środku tych dwóch działek. Mamy już nawet wylane fundamenty pod budowę, ale nie mamy pewności, czy możemy tak zrobić.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa altany na dwóch ogródkach działkowych

Rodzinne ogródki działkowe

W sprawie powinny mieć zastosowanie przepisy ustawy z dn.13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Na podstawie art. 45 ww. ustawy działa Polski Związek Działkowców (PZD), który wydaje swoje akty prawne.

„Art. 45 [Prawo do zrzeszania się, obrona interesów]

1. Działkowcy lub osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy działkowej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach ogrodowych w celu zakładania i prowadzenia ROD oraz obrony swoich interesów i reprezentacji.

2. Do stowarzyszeń ogrodowych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach”.

Podstawowym jest statut PZD uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 23 lutego 2018 roku. 

Na podstawie § 32 pkt 3 Statutu, jednym z organów PZD jest Krajowa Rada.

1 stycznia 2019 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin ROD. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 3/XXII/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Plan zagospodarowania ROD

Zgodnie z §29 pkt 1) i 2) Regulaminu Rodzinnego ogrodu działkowego (ROD) podstawą budowy, wyposażenia i urządzenia ROD jest plan zagospodarowania ROD, który zatwierdza okręgowy zarząd PZD.

Wg § 44 pkt 6) Regulaminu ROD, „jeżeli plan zagospodarowania ROD określa miejsce usytuowania altany działkowej, działkowiec może wybudować altanę działkową tylko zgodnie z tym planem. W przypadku braku planu zagospodarowania, zarząd ROD określa w drodze uchwały miejsce usytuowania altany działkowej, które powinno zapewniać funkcjonalność działki oraz być możliwie najmniej uciążliwe dla działkowców z sąsiednich działek”.

A zatem już w tym momencie należy wskazać, iż w Pana ogrodzie działkowym powinny być dokumenty, które pokazują, w jakim miejscu może Pan i syn usytuować altanę.

Ponadto, zgodnie z § 45 pkt 1) Regulaminu ROD, jest Pan zobowiązany (i syn także) „zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w § 44”.

Kontrola nad budową altan na działkach

Z powyższego wynika, iż kontrolę nad budową altan na działkach sprawuje zarząd ROD, który także na podstawie dalszych przepisów ma prawo nakazać wstrzymanie budowy i zgłosić sprawę do organu administracji publicznej, czyli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB).

Należy także dodać, iż zgodnie z § 44 pkt 1), „altana działkowa stanowi wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w ROD”. Zwracam uwagę, iż definicja stanowi o obiekcie położonym na terenie działki (jednej), a nie w części na jednej i w części na drugiej.

Uzupełnieniem jest także definicja samej działki z §5 Regulaminu ROD. Tam podano, iż jest to podstawowa jednostka przestrzenna ROD o powierzchni nie większej niż 500 m2, której granice zgodne są z planem zagospodarowania ROD i nie podlega podziałowi na mniejsze jednostki przestrzenne.

W mojej ocenie nie jest więc możliwe takie położenie altany jak u Pana i wydaje się, iż mógł Pan przeoczyć procedurę, jaka obowiązuje przy budowie takiej altany – czyli kontakt z zarządem ROD, zgodnie z ww. przepisami.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »