Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zgody sąsiada na wylęgarnię piskląt

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-12-04 • Aktualizacja: 2021-07-10

Staram się o zezwolenie na budowę hali 20 m x 40 m pod wylęgarnię piskląt. Projekt zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego gminy, nachylenie dachu, odległości zachowane, nie wymagano zrobienia oddziaływania na środowisko (2DJP), jak również nie obowiązuje mnie Natura2000. Problem tkwi w tym, że proszą o zgodę sąsiadów ( z jednej strony nie ma właściciela, a rodzina mieszka w Niemczech, z drugiej problem, gdyż sąsiad jest po prostu nieżyczliwy). Mam mało czasu. Czy muszę mieć zgodę sąsiadów na wylęgarnię piskląt w sąsiedztwie lub jak najszybciej w inny sposób rozwiązać mój problem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak zgody sąsiada na wylęgarnię piskląt

Oddziaływanie inwestycji na działki sąsiednie

Żaden przepis prawa budowlanego nie uzależnia uzyskania pozwolenia na budowę od zgody sąsiadów. Jednak tu zapewne chodzi o ustalenie stron postępowania ze względu na obszar oddziaływania inwestycji na działki sąsiednie.

 

Pojęcie obszaru oddziaływania obiektu zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Pb. Zgodnie z tą definicją przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otocze­niu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzają­cych związane z tym obiektem ogra­niczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

 

W wyroku z dnia 12 marca 2015 r., sygn. akt II OSK 2089/13, Naczelny Sąd administra­cyjny w Warszawie wskazał, że nawet wystąpienie nieponadnormatywnego oddziaływania może mieć wpływ na sposób wykonywania prawa własno­ści na sąsiedniej nieruchomości, przy uwzględnieniu jednak konkretnych pa­rametrów planowanej inwestycji. Po­dobny pogląd wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 2 kwietnia 2015 r, sygn. akt II Sa/Gd 825/14. W przedmiotowym wyroku wskazano, że właściciel działki znajdującej się w obszarze oddziały­wania inwestycji powinien mieć moż­liwość sprawdzenia, czy faktycznie ograniczenia związane z zagospoda­rowaniem i zabudową działki zostaną zachowane i nie zostaną naruszone oraz czy zamierzona inwestycja ogra­niczy jego prawo do zgodnego z pra­wem zagospodarowania działki będącej jego własnością.

 

Nie ma potrzeby uzyskiwania zgody sąsiadów. Natomiast konieczne jest doręczenie im decyzji o wszczęciu postępowania i uznanie ich za stronę. Tego Pani nie ominie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »