Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zgody sąsiada na wylęgarnię piskląt

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-12-04

Staram się o zezwolenie na budowę hali 20 m x 40 m pod wylęgarnię piskląt. Projekt zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego gminy, nachylenie dachu, odległości zachowane, nie wymagano zrobienia oddziaływania na środowisko (2DJP), jak również nie obowiązuje mnie Natura2000. Problem tkwi w tym, że proszą o zgodę sąsiadów ( z jednej strony nie ma właściciela, a rodzina mieszka w Niemczech, z drugiej problem, gdyż sąsiad jest po prostu nieżyczliwy). Mam mało czasu. Czy muszę mieć zgodę sąsiadów na wylęgarnię piskląt w sąsiedztwie lub jak najszybciej w inny sposób rozwiązać mój problem?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta
W bardzo szybki i skuteczny sposób dostałam odpowiedź na moje pytanie.
Grażyna
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Na pewno będzie pomocna.
Anna, 62 lata, tłumacz
Bardzo szczegółowe wyjaśnienia w krótkim terminie.
Jolanta
Jestem zadowolony ze szczegółowych informacji. Są podparte paragrafami i zawierają istotę prawną. Chociaż zwykłym ludziom , takim jak ja czasem jest potrzebna odpowiedź -tak lub nie. Wtedy się nie gubią w tym wszystkim. Jednak zawsze istnieje u Państwa możliwość zadania, dodatkowego pytania. Jest to bardzo potrzebne. Jesteście Profesjonalni. Dziękuję!
Krzysztof
Sprawna obsługa, łatwa dostępność i krótki termin odpowiedzi.
Maria, 51 lat, praca biurowa
Opinia była rzeczowa i na temat zadany w pytaniu.
Jacek, prezes, 65 lat
Precyzyjna porada, super napisana, jasna i czytelna :)
Dominika, 28 lat
Informacja z komentarzem jest bardzo wyczerpujaca. Skierowala mnie w dobrym kierunku. Podparla filarami prawa. Dziekuje
Joanna, 58 lat

Żaden przepis prawa budowlanego nie uzależnia uzyskania pozwolenia na budowę od zgody sąsiadów. Jednak tu zapewne chodzi o ustalenie stron postępowania ze względu na obszar oddziaływania inwestycji na działki sąsiednie.

 

Pojęcie obszaru oddziaływania obiektu zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Pb. Zgodnie z tą definicją przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otocze­niu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzają­cych związane z tym obiektem ogra­niczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

 

W wyroku z dnia 12 marca 2015 r., sygn. akt II OSK 2089/13, Naczelny Sąd administra­cyjny w Warszawie wskazał, że nawet wystąpienie nieponadnormatywnego oddziaływania może mieć wpływ na sposób wykonywania prawa własno­ści na sąsiedniej nieruchomości, przy uwzględnieniu jednak konkretnych pa­rametrów planowanej inwestycji. Po­dobny pogląd wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 2 kwietnia 2015 r, sygn. akt II Sa/Gd 825/14. W przedmiotowym wyroku wskazano, że właściciel działki znajdującej się w obszarze oddziały­wania inwestycji powinien mieć moż­liwość sprawdzenia, czy faktycznie ograniczenia związane z zagospoda­rowaniem i zabudową działki zostaną zachowane i nie zostaną naruszone oraz czy zamierzona inwestycja ogra­niczy jego prawo do zgodnego z pra­wem zagospodarowania działki będącej jego własnością.

 

Nie ma potrzeby uzyskiwania zgody sąsiadów. Natomiast konieczne jest doręczenie im decyzji o wszczęciu postępowania i uznanie ich za stronę. Tego Pani nie ominie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »