Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Badanie przewodów kominowych w obiekcie

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2018-08-31

Czy jeżeli badanie przewodów kominowych w obiekcie odbyło się np. w dniu 1.07.2017 r. to kolejne powinno odbyć się do dnia 1.07.2018 r., czy wystarczy, że odbędzie się w 2018 r., obojętnie w którym miesiącu nawet po 1.07.2018 r.? Mam rozbieżną interpretację art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego i proszę o pomoc w tym zakresie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakres obowiązku przeprowadzania obowiązkowych okresowych kontroli stanu technicznego budynków oraz obiektów infrastruktury towarzyszącej określa wyczerpująco art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), zgodnie z którym właściciel lub zarządca budynku zobligowany jest do poddania kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego co najmniej raz do roku.

Ponieważ na gruncie ww. przepisów ustawodawca nie wprowadził odrębnej definicji „roku” pojęcie to należy interpretować zgodnie z jego semantycznym znaczeniem.

Odmiennego zakresu normatywnego tego pojęcia nie wprowadza również Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.).

Zgodnie z § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia zakres obowiązku przeprowadzania kontroli okresowych zawężony został do okresu wiosennego (bez precyzyjnej definicji sezonu). Taka konstrukcja normatywna przemawia zatem za intencją prawodawcy w związaniu obowiązku poddania obiektu kontroli z określoną porą roku kalendarzowego. Brzmienie § 4 ust. 2 rozporządzenia interpretowane jest jako rekomendacja – zalecenie adresowane do właściciela lub zarządcy budynku zobligowanego do przeprowadzania kontroli okresowych.

Z tych względów, przez „rok” w rozumieniu art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane rozumieć należy rok kalendarzowy.

Interpretacja ta znajduje również aprobatę w praktyce orzeczniczej organów nadzoru budowlanego. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) obowiązek przeprowadzania kontroli okresowej na zasadzie art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane uznany zostanie za spełniony, jeżeli właściciel lub zarządca podejmie stosowne czynności w dowolnym dniu roku kalendarzowego, przy czym pomiędzy kolejnymi kontrolami nie musi być zachowany odstęp 365 dni.

Hipotetycznie, dopełnienie tego obowiązku może zatem polegać na przeprowadzeniu kontroli w ostatnim dniu roku kalendarzowego, także gdy w ubiegłym roku czynności przeprowadzone zostały choćby w pierwszym jego dniu.

Oczywiście, ze względów pragmatycznych, mając na uwadze uwarunkowania eksploatacyjne związane z upływem czasu – mimo prawnej dopuszczalności takiego rozwiązania – nie jest zalecane przeprowadzanie kontroli w krótkich odstępach czasu (np. w grudniu roku poprzedniego i styczniu roku następnego) lub odstępach znacznie wydłużonych (styczeń roku ubiegłego i grudzień roku następnego).

Konsekwencją zróżnicowanej praktyki właścicieli i zarządców w tym zakresie jest dyspozycja zawarta w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych […], rekomendująca realizację okresowych czynności kontrolnych wiosną, a więc po okresie wzmożonego zużycia budynku lub urządzeń infrastruktury technicznej.

Podsumowując, obowiązek, o którym mowa w art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane zostanie spełniony, jeżeli kontrola okresowa przeprowadzona zostanie raz w roku kalendarzowym, przy czym bez znaczenia pozostaje rozpiętość czasu pomiędzy kolejno następującymi po sobie kontrolami.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »